Vaikuttamisalueet

Kiinteistö- ja rakennusalan yhteiskunnallinen merkitys on erittäin suuri. Rakennuskannan arvo on noin puolet Suomen kansallisvarallisuudesta, ja alan vuosittain käyttämä rahamäärä on noin 40 miljardia euroa. Rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito työllistävät Suomessa noin 500 000 henkilötyövuotta. Myös alan ympäristövaikutukset ovat suuret. Rakennusala kokonaisuudessaan tuottaa noin kolmanneksen kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä. Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä alan toimijoista. Sen hallinnassa on 11 300 rakennusta. Senaatti-kiinteistöjen investointien työllistämisvaikutus on noin 5 500 henkilötyövuotta, minkä lisäksi Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Senaatti-kiinteistöjen toiminnalla on merkittävää vaikutusta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulmien kannalta. 

Vastuullista varallisuudesta huolehtimista

Vastuullinen toiminta kiinteistö- ja rakennusalalla merkitsee, että kiinteistövarallisuus on tehokkaassa ja tuottavassa käytössä ja sen käytettävyys ja arvo säilyvät. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki kiinteistöjen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset.

Tehokasta tilankäyttöä, tuottavaa toimintaa

Tiukentuva valtiontalous vaatii, että valtionhallinto parantaa tuottavuutta ja karsii pysyviä toimintamenoja. Tähän pyritään muun muassa tehostamalla tilankäyttöä sekä ulkoistamalla ja keskittämällä toimintoja. Merkittävänä kiinteistöjen omistajana ja valtion toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöt voi valtionhallinnolle tarjoamissaan tilaratkaisuissaan hyödyntää uudisrakentamisen sijaan olemassa olevaa rakennuskantaa ja myös muiden omistajien tilatarjontaa. Senaatti-kiinteistöt tukee välillisesti asiakkaidensa taloudellisten tavoitteiden ja valtion tuottavuustavoitteiden saavuttamista tarjoamalla toimitilaratkaisuja, jotka tehostavat asiakkaiden toimintaa. Työn tuottavuuteen vaikutetaan myös laadukkailla ja viihtyisillä työtiloilla.

Asiantuntijuutta toimitila-asioissa

Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti mukana valtionhallinnon organisaatiouudistuksissa, jolloin se on keskeinen toimintaedellytysten varmistaja tilaratkaisujen tuottajana. Senaatti-kiinteistöt tukee asiakkaitaan parhaiden ratkaisujen löytämisessä ja muutosten läpiviennissä tarjoamalla ja tuottamalla toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluita.  Tavoitteena on varmistaa valtion työntekijöille hyvä, tehokas ja tuottava työympäristö.

Kestävien hankintojen edistäminen

Suurena toimijana Senaatti-kiinteistöillä on huomattava vaikutus paikallisiin elinkeinoihin sekä kiinteistöalan palvelutarjonnan kehitykseen. Senaatti-kiinteistöjen omaksumat toimintamallit vaikuttavat kumppaniverkoston kautta laajemmin kiinteistö- ja rakennusalan toimintamalleihin.  Ympäristönäkökulma ja yhteiskuntavastuullinen toiminta huomioidaan vuokratiloissa, rakentamisessa, kiinteistöjen kunnossapidossa ja hoidossa. Senaatti-kiinteistöjen vuokraamat tilat ja niihin liittyvät palvelut tuotetaan taloudellisesti kestävästi, sosiaalisesti vastuullisesti ja ympäristönäkökulman kannalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Senaatti-kiinteistöjen tavalla toimia ja hankkia palveluita voidaan vaikuttaa asiakkaiden omien yhteiskuntavastuutavoitteiden saavuttamiseen.

Harmaan talouden torjunta

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä vastuu sekä omaan toimintaansa liittyvistä hankinnoista että asiakkailleen hankkimista palveluista. Senaatti-kiinteistöt noudattaa kaikissa hankinnoissaan eettisiä periaatteita. Senaatti-kiinteistöillä on oma hankintaohjeistus ja hankintaprosessi, joilla varmistetaan yhteistyökumppaneiden ja toimintaketjun laillisuus. Senaatti-kiinteistöt on nostanut harmaan talouden torjunnan yhdeksi keskeisistä kehittämiskohteista, mikä näkyy myös uudistettavassa hankintastrategiassa.

Tilojen terveellisyys

Toimitilojen terveellisyys, turvallisuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käyttäjien viihtyvyydelle ja työnteon tuottavuudelle. Rakennusten sisäilmaongelmat ovat nousseet haasteeksi myös yhteiskunnallisella tasolla. Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti kehittämässä julkiselle sektorille yhteistä toimintamallia sisäilma-asioiden hyvään hoitoon ja erityisesti painopiste on ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Toimitilojen esteettömyys ja toimivuus

Toiminta valtioyhteisön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä tasapuolisuus eri sidos- ja asiakasryhmiä kohtaan ovat tärkeitä sosiaalisia näkökohtia, joihin Senaatti-kiinteistöt voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Toimitilojen esteettömyys on yksi tasa-arvoon liittyvä keskeinen näkökulma, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työympäristöjen tulee olla esteettömiä kaikille käyttäjille niin liikkumisen, näkemisen, kuulemisen kuin ymmärtämisen näkökulmista.

Kulttuuriperinnön suojeleminen

Senaatti-kiinteistöillä on keskeinen rooli kansallisen kulttuuriperinnön vaalimisessa ja arvokiinteistöjen suojelemisessa. Uudis- ja korjausrakentamisella kehitetään yhdyskuntien rakennetta ja visuaalista ilmettä sekä luodaan uutta rakennusperintöä tuleville sukupolville. Maankäytön suunnitteluratkaisut muokkaavat lähiympäristöä, minkä vuoksi suunnittelun ja tiedottamisen tulee olla avointa, vuorovaikutteista ja ennakoivaa.

Ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Kiinteistöalan ympäristövaikutukset ovat suuret, ja suurin yhteiskunnallinen ympäristöhaaste on ilmastonmuutos. Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä vaikutus energiantehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Tarvittavat kehitystoimet liittyvät uusien rakennusten energiatehokkuuteen, olemassa olevan kiinteistökannan korjauksiin, yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä varautumiseen muuttuviin sääoloihin muun muassa kiinteistöjen sijainnin sekä rakenteiden säänkestävyyden näkökulmasta. Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsemiseksi Senaatti-kiinteistöt tekee tiivistä yhteistyötä rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden sekä asiakkaidensa kanssa. Senaatti-kiinteistöt on ollut aktiivisesti vaikuttamassa muun muassa ERA 17-työryhmässä ja Green Buiding Councilissa. Tavoitteena on tehdä Suomesta energiatehokkuuden kärkimaa, valmistella energiatehokkuusnormeja sekä ympäristöluokitusten laajempaa käyttöä. Senaatti-kiinteistöt on ollut luomassa energiatehokkuuden toimenpideohjelmaa toimitiloille.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Keskeinen keino vaikuttaa energiatehokkuuteen on vähentää uusien tilojen tarvetta tehostamalla olemassa olevien tilojen käyttöä. Asiakkaiden ympäristövaikutusten vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös opastamalla asiakkaita kiinteistöjen käytössä ja vaatimalla kiinteistöhuoltopalvelujen tuottajilta hyvää ympäristöasioiden hallintaan.  Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa ympäristöasioissa ja tarjoaa asiakkailleen ympäristövaikutuksiin  liittyvää tietoa päätöksenteon tueksi sekä konkreettisia ratkaisuja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.  

Kiinteistöjen elinkaari, käyttöikä ja kestävyys

Senaatti-kiinteistöt on rakennushankkeissaan omaksunut kestävän kehityksen toimintapolitiikan. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että rakennus on energiataloudellinen, rakennusosat ja -materiaalit ovat pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä sekä helposti huollettavia ja korjattavia ja tilaratkaisut muunneltavia. Tavoitteiden saavuttamiseksi Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakentamisen menetelmä, jossa systemaattisesti huomioidaan ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Olennaisuusmatriisi

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Senaatti-kiinteistöt järjestää sidosryhmäpaneelin joka toinen vuosi tarpeen mukaan. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa myös kyselyillä ja haastatteluilla. Vastuuraportointi on uudistettu vastaamaan olennaisuusmatriisin asiakokonaisuuksia ja aiemmasta jaosta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen on luovuttu.