Toimitusjohtajan katsaus

Miten luonnehtisit Senaatti-kiinteistöjen toimintavuotta 2010?

Senaatti-kiinteistöjen toimintavuotta leimasivat toimintaympäristön monet muutokset, jotka vaikuttivat myös Senaatti-kiinteistöjen omaan toimintaan ja organisaatioon. Viime vuoden merkittävin yksittäinen tekeminen oli uuden liiketoimintastrategian laatiminen kesken meneillään olevan strategiakauden. Tähän vaikuttivat erityisesti valtion kiinteistöstrategian ja liikelaitoslain uudistamiset. Teimme tiukkatahtisesti uuden strategian ja uusimme vuoden lopussa organisaatiomme uuden strategiamme mukaiseksi.

Vuoden aikana toteutettiin valtiovarainministeriön toimeksiannosta valtion tilahallinta -projektin ensimmäinen vaihe. Projektissa kerätään valtionhallinnon ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokrattujen tilojen tilatiedot Senaatti-kiinteistöjen tietojärjestelmään. Tavoitteena on parantaa tilatehokkuutta, säästää vuokrakustannuksissa, vähentää energiankulutusta ja ympäristönkuormitusta. Projektin toteuttaminen on vaatinut hyvää organisointia ja resurssien oikeanlaista ja joustavaa kohdentamista.

Millainen vuosi oli asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen nähden vuosi oli hyvä, sillä saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme ja osin myös ylitimme ne. Vuokrakatteemme oli selvästi budjetoitua parempi. Samoin myyntitoiminnan tulos oli hyvä ja merkittävästi yli budjetoidun.

Toiminnallisista tavoitteista keskeisimmiksi nousevat toimitiloihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen asiakkaille, myyntitoiminnan aktiivinen ja järjestelmällinen toteuttaminen ja yliopistouudistuksen loppuunsaattaminen suunnitelmien mukaisesti.

Ympäristöasioissa teimme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa energiakulutuksen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen toimintamallin aikaansaamiseksi. Tarjosimme asiakkaillemme Green Office -palvelua ja aloitimme pilottikokeiluna käyttäjäsähkön säästökampanjan, joka on tarkoitus laajentaa koko asiakaskuntaamme.  Hallinnon tilahallinta -projektin ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme tietoa heidän omasta energia- ja hiilijalanjäljestään ja näin vaikuttaa energiankulutukseen. Olemme myös kehittämässä greenlease-vuokrasopimusmallia, joka kannustaa sekä vuokralaista että vuokranantajaa toimimaan energiatehokkaasti.

Miten vallitsevat taloudellinen tilanne vaikutti Senaatti-kiinteistöjen toimintaan?

Markkinoiden lievä piristyminen näkyi selvimmin kiinteistöjen myyntitoiminnan elpymisenä ja hyvänä myyntitoiminnan tuloksena. Vähitellen vahvistuva talouskasvu helpottaa paljon puhuttua kestävyysvajetta, mutta ei riitä poistamaan sitä. Valtion tiukentuvalla taloudella on vaikutusta Senaatti-kiinteistöjen toimintaan, sillä säästökohteita ja toiminnan tehokkuutta haetaan myös toimitiloista.

Minkälaisia vaikutuksia valtionhallinnon muutoksilla oli Senaatti-kiinteistöihin ja miten Senaatti-kiinteistöt vastasi näihin muutoksiin?

Valtiohallinnossa tapahtuvat muutokset kuten alueellistamiset, toimintojen keskittämiset ja rakenteelliset muutokset ovat jo osin vaikuttaneet Senaatti-kiinteistöjen tilakantaan. Muutosten myötä toimitiloihin liittyvien käyttäjäpalveluiden ja asiantuntijapalveluiden kysyntä on selvästi lisääntynyt. Olemme kertomusvuonna erityisesti panostaneet asiakkaillemme suunnattujen asiantuntijapalveluidemme kehittämiseen ja tuotteistamiseen.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen keskeiset strategiset painopistealueet?

Yhteiskuntavastuullisuus on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen strategiaa ja läpäisee kaiken toiminnan. Jatkamme edelleen energiasäästön toimenpiteiden kehittämistä investoinneissa ja ylläpidossa, tehostamme tilatehokkuutta yhdessä asiakkaiden kanssa ja parannamme omaa sisäistä tehokkuuttamme, jotta voimme tuottaa asiakkaille kasvavat palvelut nykyisellä organisaatiolla. Tämä vaatii meiltä joustavuutta ja resurssien tarkkaa harkintaa.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun tärkeimmät painopistealueet?

Yhteiskuntavastuussa painottuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät toimenpiteet. Olemme kartoittaneet tiukkenevien energiamääräysten taloudelliset vaikutukset investointitoimintaamme sekä energiasäästöihin vuosille 2011-2020. Näiden asioiden edistämiseksi olemme perustaneet organisaatioomme energia- ja sisäilmatiimit, jotka käynnistivät toimintansa tämän vuoden alussa. Energiatavoitteet on liitetty vahvasti jokaiseen yksittäiseen investointipäätökseen.  Näemme myös tilatehokkuuden jatkuvan parantamisen osana energiansäästötavoitteita, ei ainoastaan kustannusten karsintana. Omassa toiminnassamme meillä on käytössä ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja kaikki omat toimipisteemme ovat saaneet Green Office –merkin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Odotettavissa olevat, runsaat rakenteelliset muutokset asiakaskunnassamme tekevät tulevista vuosista työntäyteiset. Tilajärjestelyt omissa mutta myös ulkopuolisilta vuokratuissa tiloissa tekevät meidät yhä kiinteämmäksi osaksi vuokra- ja toimitilamarkkinoita. Meillä on tältä osin tarve monipuolistaa ja parantaa osaamistamme ja markkinatuntemustamme.

Yhteistyömme asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa on ollut tiivistä ja tuloksellista. Haluan kiittää heitä hyvästä yhteistyöstä ja omaa henkilöstöämme erinomaisesta panoksesta vuonna 2010.