Toimintamalli

Senaatti-kiinteistöjen toimintaa säätelevä lainsäädäntö uudistettiin vuoden alusta 2011. Uudessa laissa otettiin huomioon Euroopan yhteisön komission Suomen valtion liikelaitosmallia koskevat kannanotot. Vuoden 2011 alusta Senaatti-kiinteistöjen toimintaa säädellään uudella valtion liikelaitoksista annetulla lailla sekä Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.  Uuden lain mukainen valtion liikelaitos ei voi toimia enää markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa, vaan se voi toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa eli ns. in house-asemassa ja tuottaa palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla. Uusi sidosyksikköasema ei tuo muutoksia Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen toimialaan ja asiakaskuntaan, sillä Senaatti-kiinteistöt on tuottanut tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille tähänkin asti. Lisäksi se on huolehtinut hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta.

Toiminta noudattaa liiketaloudellisia periaatteita

Liikelaitos toimii yritysmäisesti ja voi eduskunnan suostumuksella ottaa lainaa ja siten rahoittaa investointejaan.  Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Talousarvion ulkopuolisuus ja osakeyhtiömäinen toimintatapa ja taloushallinto korostavat liikelaitoksen omaa vastuuta. Valtion liikelaitos ei kuitenkaan muodosta erillisvarallisuutta, vaan valtio viime kädessä vastaa kaikista liikelaitoksen sitoumuksista. Valtion sisäisten palvelujen keskittäminen palvelukeskuksiin ja sidosyksikköasemassa toimiviin liikelaitoksiin lisää kustannustehokkuutta ja osaamista sisäisten palvelujen tuotannossa sekä mahdollistaa nykyistä paremman yhteisen tietopohjan ja keskitettyjen tietojärjestelmien hyväksikäytön valtionhallinnon ohjauksessa.  Asiakkaiden näkökulmasta liikelaitos on taloudellisesti ja toiminnallisesti vertailukelpoinen markkinoilla toimivien palvelujen tuottajien kanssa.

Ministeriö vastaa tulosohjauksesta

Eduskunnan ohjaustoimivalta on lain muutoksesta huolimatta pysynyt muuttumattomana kuitenkin niin, että eduskunta ei uuden lain nojalla enää asettaisi talousarvion vahvistamisen yhteydessä liikelaitoksen palvelu- ja muita toimintatavoitteita. Eduskunta voi kuitenkin päättää liikelaitoksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista. Asianomainen ministeriö vastaa liikelaitoksen omistajaohjauspainotteisesta tulosohjauksesta.

Riskienhallinta osana toimintaa

Senaatti-kiinteistöjen peruslinjaus on pitää liiketoiminnan riskitaso matalana. Johto vastaa siitä, että Senaatti-kiinteistöt tunnistaa ja hallitsee riskit, jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa kaikissa yksiköissä. Käytännön tasolla yhteiskuntavastuullinen toiminta, laatutyö ja yhteiset toimintamallit ovat oleellinen osa Senaatti-kiinteistöjen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Riskeistä ja riskienhallinnasta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.