Toiminnan eettiset periaatteet

Toiminnan lainmukaisuutta, eettisyyttä ja strategian toteuttamista ohjaa Senaatti-kiinteistöjen hyvä hallintotapa. Toimintamalli noudattaa yleisiä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä annettuja suosituksia huomioiden kuitenkin liikelaitoksen toiminnan ominaispiirteet. Senaatti-kiinteistöjen johtamismallin mukaan yhteiskuntavastuu otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus hyväksyy yhteiskuntavastuustrategian, ja Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmässä on yhteiskuntavastuun johtamisesta vastaava edustaja. Vuoden 2011 alusta yhteiskuntavastuun ja laadun hallinnasta vastaa yhteiskuntavastuujohtajana toimiva alue- ja prosessiyksikön johtaja. Kaikissa yksiköissä on ympäristöyhdyshenkilöt, joiden tehtävänä on vastata ympäristö-ohjelmien toteutuksen seurannasta ja raportoinnista. Merkittävimmät yhteiskuntavastuun tavoitteet on sisällytetty Senaatti-kiinteistöjen johdon henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tulospalkkioperusteisiin.

Avointa, luotettavaa ja syrjimätöntä toimintaa

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu olemaan esimerkillinen työnantaja, joka kunnioittaa työntekijöidensä ammatillista järjestäytymistä ja pitää tärkeänä yhteistoimintaa henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. Henkilöstö noudattaa korkeaa toimintamoraalia, toimii vastuullisesti ja kohtelee eri osapuolia tasapuolisesti. Toiminnan tulee olla avointa, luotettavaa, puolueetonta ja syrjimätöntä. Senaatti-kiinteistöjen periaatteet kieltävät henkilökunnalta sellaisten etujen vastaanottamisen, vaatimisen tai hyväksymisen, jotka vaarantavat nämä toimintaperiaatteet.

Toiminta perustuu valtioyhteisön arvoihin

Senaatti-kiinteistöt on osa valtioyhteisöä, ja sen toiminta pohjautuu valtioyhteisön arvoihin. Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä valtiohallinnon eri organisaatioiden kanssa ja sitä muun muassa kuullaan säännönmukaisesti asiantuntijana toimialaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa. Eduskuntaan ja sen valiokuntiin pidetään yhteyttä tarvittaessa. Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt osallistui liikelaitoslain viimeistelytyöhön ja Senaatti-asetuksen valmisteluun yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa ja antoi lausuntoja uudistettavaan valtion kiinteistöstrategiaan. Senaatti-kiinteistöt vastasi koko valtiohallintoa koskevan hallinnon tilahallinta –projektin käytännön organisoinnista. Yhteistyöt tehtiin myös Länsimetron toteutuksen käynnistämisessä valtion maa-alueilla Otaniemessä.

Yhteiskuntavastuun johtaminen: