Talouskatsaus

Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa.  Vuokraustoiminnan liikevaihto pieneni, koska yliopistokiinteistöt siirtyvät pois Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta. Vuokraustoiminnan tulos ja myyntitoiminnan tulos ylittivät budjetoidun tuloksen.

Eduskunta asetti vuonna 2010 talousarvion yhteydessä Senaatti-kiinteistöille palvelu- ja toimintatavoitteet, päätti investointien enimmäismäärästä ja myönsi lainanottovaltuudet. Valtiovarainministeriö vahvisti tulostavoitteen ja tuloutuksen sekä muut toimintatavoitteet.

Senaatti-kiintiestöjen kokonaistulos oli 125 (151) miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan tulos ilman arvonalennuksia ja satunnaisia tuloja on 95,4 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos ylitti tavoitteen 17,8 prosentilla. Suurimmat syyt tuloksen ylittymiseen olivat vuokratuottojen ennakoitua suurempi kasvu, rahoituskuluissa syntynyt säästö johtuen yliopistokiinteistöyhtiöiden etuajassa maksamista saatavista ja tästä aiheutuneesta lainatarpeen poistumisesta, sekä korkotason säilyminen budjetoitua matalammalla tasolla.  Vuoden 2009 tuloksesta maksettiin kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 100 miljoonaa euroa.

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä sekä korkoa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on ottanut investointeja varten lainaa yhteensä 1 465 miljoonaa euroa vuosina 2002–2010.  Kertomusvuoden aikana Senaatti-kiinteistöt ei ottanut uutta lainaa.  Senaatti-kiinteistöt lyhensi valtion lainoja 216,2 (166,4) miljoonalla eurolla ja muita lainoja 134,6 (104) miljoonalla eurolla sekä maksoi korkokuluja 62,7  (91,9) miljoonaa euroa ja lainojen takausmaksuja 4,9 (5,5) miljoonaa euroa. Valtiolle suoritetut maksut ovat 233 (159) miljoonaa euroa suuremmat kuin Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2010 tulos. 

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 (4,4) prosenttia. Omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja oli 63,8 %  (59,4 %). Nettovelkaantumisaste  laski ja oli 51 % (63 %).

Lataa tilinpäätösdokumentti

LIIKEVAIHTO: vuokratulot ja myyntitoiminta

Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto muodostuu vuokratuloista sekä palveluiden ja kiinteistöjen myynneistä.  Vuonna 2010 liikevaihto oli 554 (724) milj. euroa, josta vuokraustoiminnan liikevaihdon osuus oli 486 (687) milj. euroa.  Liikevaihto pieneni 23,5 % (169,9 milj. euroa) vuodesta 2009, mikä aiheutui yliopistokiinteistöjen siirtymisestä pois Senaatti-kiinteistöiltä vuoden 2009 lopussa.  

Senaatti-kiinteistöjen palvelujen myynti kasvoi edellisvuodesta ja oli 24,1 (20,2) miljoonaa euroa. Palvelumyynnin tulos oli 2,3 miljoonaa euroa.  Myytävät palvelut muodostuivat asiantuntijapalveluista, käyttäjäpalveluista sekä sähkökaupasta. Kiinteistöomaisuuden myynti toteutui ennakoitua paremmin. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 95,4 (45) miljoonalla eurolla ja osti 6,1 (1,3) miljoonalla eurolla.  Myyntivoitot olivat 44,4 milj. euroa ja myyntitappiot 7,3 milj. euroa.  

Joulukuun 2010 lopussa Senaatti-kiinteistöjen toimitilavuokrasopimusten (kokonaisvuokrakohteet) keskimääräinen kokonaisvuokrataso oli 12,17 (11,46) euroa/m2/kk. Toimitilavuokrista 89,9 % (92,5) kertyi valtion budjettitalouteen kuuluvilta asiakkailta.

Toimitilojen vuokrausaste laski hieman ja oli 96,1 (97,1) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 550 (3 400) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta.

Tulos ja liikevaihto v. 2006 – 2010, milj. euroa

SIPO-% ja OPO-% v. 2006 – 2010

http://chart.apis.google.com/chart?chxl=0:|0|1|2|3|4|5|1:|2006|2007|2008|2009|2010|2:|SIPO-%|3:|4,2|4,2|3,9|4,4|4,0|4:|OPO-%|5:|3,9|3,7|3,0|4,2|4,0&chxp=2,3.5|4,3.2&chxr=0,0,5&chxs=0,4F5457,12,0,lt,676767|1,4F5457,12,0,lt,676767|2,4F5457,12,0,l,676767|3,4F5457,12,0,l,676767|4,4F5457,12,0,l,676767|5,4F5457,12,0,l,676767&chxt=y,x,x,x,x,x&chbh=24,3,71&chs=620x350&cht=bvg&chco=8498A9,B4260D&chds=0,5,0,5&chd=t:4.2,4.2,3.9,4.4,4|3.9,3.7,3,4.2,4&chdl=SIPO|OPO&chdlp=t&chma=0,0,0,2

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate v. 2006 – 2010, milj. euroa

Liikevaihto työntekijää kohden v. 2006 2010, 1 000 euroa/hlö

Kannattavuus v. 2006 – 2010, milj. euroa

KIINTEISTÖOMAISUUS

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,7 (5,8) miljardia euroa.  Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,5 (8,2) miljoonaa neliömetriä ja rakennusten määrä 11 300 (12 200).  Vuoden 2009 lukuihin sisältyvät luovutetut yliopistokiinteistöt, joita ei enää vuoden 2010 luvuissa ole.

Kiinteistöomaisuus toimialoittain v. 2010

INVESTOINTEJA HARKITEN

Liikelaitoksen investoinnit olivat 255 (326,4) milj. euroa, mikä oli 46 % liikevaihdosta. Investoinnit pienenivät edellisestä vuodesta 71,4 milj. eurolla (-21,9 %), mikä johtui yliopistokiinteistöjen poistumisesta. Vuodelle 2010 asetettu investointikehys oli 310 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Peruskorjausinvestointien osuus oli noin 73 %. Katso suurimmat investoinnit.

Investoinnit ja liikevaihto v. 2006 2010, milj. euroa

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset v. 2006 2010, milj. euroa

Investointien jakautuminen alueittain v. 2010

Investointien jakautuminen toimialoittain v. 2010

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain *)

Senaatti-kiinteistöjen toimialojen välillä vuokratasossa on eroja johtuen mm. siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

 

 Kehitys ja aluekiinteistötPuolustus ja turvallisuusMinisteriöt ja kulttuuriTutkimus-laitoksetToimistot
euroa/kk20102009201020092010200920102009**)20102009
Etelä-Suomi9,238,1412,8814,2917,8717,7014,5315,6514,3913,51
Länsi-Suomi5,476,275,155,5513,1413,1111,2610,5610,119,72
Keski-Suomi5,645,9211,159,569,8711,1615,049,8211,1610,62
Itä-Suomi5,485,5511,7512,127,188,410,139,5011,0510,02
Pohjois-Suomi 5,975,899,869,369,359,7911,3410,019,579,37
Toimiala yht.  6,346,2811,3711,6615,8915,6313,3611,5811,9611,28

*) Toimitilasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliöillä painotetut keskimääräiset sopimusten neliövuokrat.
**) 2009 vertailutieto sisältää yo-kiinteistöjen kokonaisvuokrakohteet

Vuokrausliiketoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain v. 2010

Vuokrausliiketoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain v. 2010

Rahavirrat

Kaaviossa kuvataan Senaatti-kiinteistöjen keskeisimmät rahavirrat.

Kokonaisostojen kehittyminen v. 2006 2010, milj. euroa

Investointimenojen kehitys v. 2006 – 2010, milj. euroa

Henkilöstökulujen kehittyminen ja jakautuminen maantieteellisesti v. 2006 2010, milj. euroa