Strategia ja yhteiskuntavastuustrategia

Vuoden 2011 alussa uudistettiin liikelaitoslaki ja päivitettiin valtion kiinteistöstrategia, joiden myötä myös Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategia päivitettiin. Vuonna 2011 alkavalla strategiakaudella Senaatti-kiinteistöt panostaa erityisesti asiantuntijaosaamisensa ja -palveluidensa kehittämiseen. Lisäksi energiatehokkuuteen panostetaan vielä aikaisempaa keskitetymmin uusien vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden myötä.

Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana (CREM-palveluorganisaationa), jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja valtion virastoille ja laitoksille. Tilat nähdään valtionhallinnossa strategisena resurssina, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Edellisen strategian keskeinen näkökulma - muutos kohti ratkaisuliiketoimintaa - muodostaa perustan toiminnalle jatkossakin. Tarjoamme tälläkin strategiakaudella asiakkaillemme tarkoin mietittyjä ratkaisuja, jotka muodostuvat fyysisistä tiloista ja tiloihin liittyvistä palveluista.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut liittyvät erityisesti muutos- ja kehitystilanteisiin, joita asiakkaat ja valtionhallinto kohtaavat. Asiantuntijapalvelut tukevat organisaatioita muun muassa toimitiloihin liittyvässä päätöksenteossa, projektien läpiviennissä, tulosten seurannassa sekä tilojen energiatehokkuuden parantamisessa. Kiinteistöihin liittyvien käyttäjäpalveluiden tuottaminen keskitetään paikkakunnille, joilla valtionhallinnon tilantarve on suurin ja joihin valtio keskittää toimintojaan. Tällöin palveluiden ulkoistaminen Senaatti-kiinteistöjen kautta palveluntarjoajien hoidettaviksi on myös asiakkaalle taloudellisesti kaikkein järkevintä. Palveluratkaisuja tuotettaessa Senaatti-kiinteistöt ottaa vahvasti huomioon valtion kokonaisedun.

Strategiset painopistealueet

Valtion sisäisen toimitila-asiantuntija roolin haltuunotto

Valtion toimitilastrategian ja periaatepäätöksien linjaamana Senaatti-kiinteistöt toimii tilakysymysten asiantuntijakeskuksena ja toimitla-asiantuntijapalvelujen tuottajana. Keskeinen strateginen tavoite on valtion tilankäytön kokonaiskustannuksen hillitseminen.

Keskeiset toimenpiteet: valtiohallinnon toimitiloihin liittyvän tilatietojärjestelmän ja mittariston kehittäminen palvelemaan virastoja ja laitoksia.

Sisäisen tehokkuuden parantaminen

Strategisen tehtävänä on edelleen tehostaa Senaatti-kiinteistöjen palvelutoimintaa, jotta asiantuntijarooliin kuuluvat uudet tehtävät voidaan toteuttaa pienenevin resurssein.

Keskeiset toimenpiteet: Toimintojen parantaminen toteutetaan operatiivista toimintaa yhtenäistämällä ja sisäistä yhteistyötä lisäämällä.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Olemassa oleva, nopeasti toiminnallisesti vanheneva kiinteistökanta on elvytettävä vastaamaan asetettuja vaatimuksia ja asiakkaiden nykyisiä tarpeita.

Keskeiset toimenpiteet: Energiasäästön toimenpideohjelman laatiminen ja energia- ja sisäilma-asioihin keskittyvän asiantuntijatiimin toiminnan käynnistäminen.

Valtioyhteisön toimitila-asiantuntija (CREM*):

Toimitilojen ja tilankäyttöön liittyvien palvelujen strategista ja kokonaisvaltaista johtamista. Tavoitteena on tuottaa taloudellisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti tarkoituksenmukaiset toimitilaratkaisut valtioyhteisölle.

*= corporate real estate management

 

Yhteiskuntavastuustrategia 2011-2014 

Yhteiskuntavastuun visio: Toimialansa yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, jonka liiketoiminta on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä taloudellisesti kannattavaa.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut erillisen yhteiskuntavastuustrategian Senaatti-kiinteistöjen uuden 2011-2014 strategian pohjalta.Siinä otetaan huomioon erityisesti ilmastonmuutokseen varautuminen sekä asetetaan yksityiskohtaisia tavoitteita taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueille sekä toimintaympäristön muutoksiin valmistautumisesta. Strategiakaudessa kiinnitetään erityistä huomiota energiakysymyksiin muun muassa korjausinvestoinneissa ja tilatehokkuuden lisäämiseen omissa ja asiakkaiden tiloissa. Uuden CREM roolissa Senaatti-kiinteistöt valvoo valtion kokonaisetua tila- energiatehokkuuden toteutumista käytännössä yhdessä asiakkaittensa kanssa. Seurantamittariston ja välineistön kehittämisellä on merkittävä rooli uudella strategiakaudella jotta muuttuvaa toimintaympäristöä pystytään mittaamaan ja johtamaan tehokkaasti oikean ja oikea-aikaisen tiedon pohjalta. Nyt uusina mittareina ovat olleet käytössä energiankulutuksen tai päästöjen suhteuttaminen käytettyihin neliöihin tai henkilömääriin. Tulevaisuudessa mittaristoon tulee mm suhteuttaminen työpisteiden määrään tai tehtyihin henkilötyövuosiin. Hyvänä pohjana tälle muutokselle on tilahallintaprojekti jonka pohjatietojen ja mittausjärjestelmien avulla voidaan kehittää mittarointia paremmin vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Tavoitteisiin pyritään kehittämällä olemassa olevaa rakennuskantaa ja sen ylläpitoa sekä tehostamalla tilankäyttöä. Taloudellista kannattavuutta parannetaan kohottamalla tuottavuutta ja kehittämällä ekotehokkaita ratkaisuja ja hyödynnetään uusinta teknologiaa.Oman organisaation sekä yhteistyökumppaneiden osaamista kehitetään jatkuvasti. Kehitystyöhön osallistuu koko henkilöstö, ja tavoitteita asetetaan yhteisesti myös asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt noudattaa ympäristöä koskevissa päätöksissä varovaisuuden periaatetta, kuitenkin niin, ettei se vaaranna järkevää taloudenpitoa. Senaatti-kiinteistöjen toimialat ovat myös omissa toimintasuunnitelmissaan asettaneet yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteensa koko strategiakaudelle 2011–2014.

Katso lisätietoa tästä Keskeiset tavoitteet ja näiden toteutuminen (lataa pdf-tiedosto).

Lataa tiedosto Yhteiskuntavastuun tulokset

Keskeiset yhteiskuntavastuun tavoitteet

  • Taloudellisesti kannattava toiminta
  • Energiatehokkuuden parantaminen, toimintamallien ja ratkaisujen kehittäminen
  • Tilatehokkuuden parantaminen (mm HTH projekti)
  • Ratkaisujen tarjoaminen asiakkaiden ympäristöasioiden hallintaan, asiantuntija palvelut tuottavat tietoa asiakkaan päätösten tueksi.
  • Sisäolosuhteiden parantaminen
  • Ympäristöriskien hallinta
  • Rakennusten esteettömyyden edistäminen ja arvorakennusten suojeleminen
  • Jätehuollon kehittäminen

Näkökohta

Haasteet

Mahdollisuudet

Toimenpiteet

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset toimintaympäristössä. Taloudelliset menetykset, investointikustannusten nousu. Energian- ja kustannustehokkaan investointimallin kehittäminen.

Uusien teknologioiden käyttöönotto, edellä kävijä matalaenergia-
ratkaisuissa ja tilatehokkuudessa. Alentuneet energia- ja tilakustannukset.

Energia- ja tilatehokkuuden parantaminen. Uuden tekniikankäyttö tukemaan tilatehokkuutta ja vähentämään matkustamista

Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys, tilojen terveellisyys ja turvallisuus

Sisäilman laatu, tilojenesteettömyys ja  viihtyisyys sekä palvelujen laatu. Toimenpiteet arvokiinteistöissä. Tilojen kohonneet korjaus- ja käyttökustannukset

Käyttäjien tuottavuuden parantuminen, kumppanuus asiakkaan kanssa, yhdessä kehittäminen.

Tiivis käyttäjä- ja asiakasyhteistyö. Sisäilma-asioiden systemaattinen hallinta. Kokonaisvaltainen toimitilojen kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut asiakkaille.

Kulttuuriperintö

Arvokiinteistöjen taloudellisesti kannattava ylläpito ja käyttö. Sisäilman laatu, esteettömyys ja tilojen muuntojoustavuus.

Kulttuuriperinnön vaaliminen, laadukas kaupunkiympäristö, hyvä saavutettavuus. Tilojen viihtyvyys.

Arvokiinteistöjen suojelu- sekä esteettömyysstrategia.

Luonnonympäristöjen säilyttäminen

Ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen, hallitsematon suojelukustannusten nousu. Arvokkaiden luonnonympäristöjen häviäminen.

Ympäristöriskien hallinta. Parantunut luonnonympäristö, arvokkaiden ympäristöjen suojelu. Hyvä maine käytännön toteuttajana

Riskienhallinnan toimintamallin jatkuva kehittäminen. Maankäytönsuunnittelu, maiseman ja luonnonsuojelu.

Osaava henkilöstö

Osaamisen siirto, uusien toimintamallien omaksuminen, jatkuva oppiminen ja uuden osaaminen. Uuden toimintatavan omaksuminen (CREM)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö, alhainen vaihtuvuus.

Osaamisstrategia, kehittymissuunnitelmat, kehityskeskustelut, mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen. Työvoiman ja osaamisen käyttö koko organisaation hyväksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja  tekninen kehitys. Uuden osaamisen haltuunotto

Henkilöstön tuottavuus, hyvä työilmapiiri.

Monipuolinen TYHY-toiminta, joustavat työajat, työn tekemisen muodot sekä ajanmukaiset työvälineet ja olosuhteet.