Henkilöstö

Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaan jokaisella senaattilaisella on mahdollisuus ja velvollisuus hallita henkilökohtaista kehittymistään ja ammattitaitoaan läpi työuransa ja huolehtia muutoskyvystään. Senaatti-kiinteistöllä on velvollisuus luoda tarvittavat toimintaedellytykset, -välineet ja tuki jatkuvaan oppimiseen, hyvään esimiehisyyteen sekä oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Henkilöstö200820092010
Henkilöstö 31.12.271281266
Määräaikaiset työsuhteet11229
Osa-aikaiset työsuhteet17209
Keski-ikä49,348,849,8
Tulovaihtuvuus, vakinaiset %2,63,22,3
Lähtövaihtuvuus, vaikinaiset %4,13,63
Miehet / Naiset %-jakauma55/4555/4554/46
Sairauspoissaolo-%2,22,32,2
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, lukumäärä323
Koulutuspäivät / henkilö5,66,55

Henkilöstötavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus. Muita vuodelle 2010 henkilöstöön liittyviä tavoitteita olivat:

  • ylläpitää työtyyväisyys vertailuyrityksiä paremmalla tasolla
  • ylläpitää henkilöstön sitoutuneisuus työhönsä
  • edistää moniosaamista ja sisäistä liikkuvuutta
  • vahvistaa henkilöstön osaamista  ratkaisuliiketoiminnassa sekä sisäilmakysymysten ratkaisemisessa  
  • varmistaa henkilöstön jaksaminen ennakoivalla työhyvinvointitoiminnalla
  • viedä onnistuneesti läpi hallinnon tilahallintaprojektin ensimmäinen vaihe oikeanlaisella ja -aikaisella  resursoinnilla
  • saattaa loppuun yliopistokiinteistöjen siirtäminen erillisille kiinteistöyhtiöille.

Vuonna 2010 CREM-roolin (corporate real estate management) avaaminen yhdessä henkilöstön kanssa ja toiminnan suunnittelu olivat osa strategiatyötä.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 266 henkilöä, joka on 15 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2009.  Henkilöstöstä suurin osa eli 96,6 prosenttia on vakituisia ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Osa-aikaiset ovat yhtä lukuun ottamatta osa-aikaeläkeläisiä. Henkilöstön keski-ikä on 49,8 vuotta ja yli puolet henkilöstöstä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia.  Senaatti-kiinteistöissä henkilöstön vaihtuvuus on melko vähäistä.  Tätä selittää henkilöstön korkea työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus yritykseen. Myös organisaatiossa tapahtuneet muutokset vähentävät tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Sisäinen liikkuvuus on kasvanut viimeisen vuoden aikana, mikä näkyy myös henkilöstötutkimustuloksissa halukkuutena sisäiseen työkiertoon.  

Vuoden aikana eläkkeelle jäi 7 henkilöä ja toiselle työnantajalle siirtyi yksi vakituisessa työsuhteessa ollut henkilö. 6 uutta vakituista henkilöä aloitti työuransa Senaatti-kiinteistöissä. Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varaudutaan yksikkökohtaisilla suunnitelmilla.

Vuoden 2010 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstä 46 prosenttia oli naisia ja 54 prosenttia miehiä. Johtoryhmän 16 jäsenestä kaksi on naisia ja hallituksen jäsenistä puolet on naisia. Suurin osa miehistä työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä. Naisista 54 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä.

Henkilöstömäärän kehitys v. 2006 2010

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä v. 2006 – 2010

Henkilöstön jakautuminen alueittain v. 2010

Henkilöstömäärä ikäryhmittäin v. 2010

Henkilöstöjakauma ryhmän ja sukupuolen mukaan v. 2010

Työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja työhyvinvointiin panostetaan monipuolisesti

Senaatti-kiinteistöt edistää työssä pysymistä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnallaan sekä panostamalla esimiesten kehittämiseen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä on turvattu mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemiseen, hyvät kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus osallistua liiketoiminnan kehittämiseen.  

Senaatti-kiinteistöt on jo vuodesta 1997 seurannut säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2011 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen lievästi kehittynyt muutamilla osa-alueilla ja on keski­määräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna. Selkeintä myönteinen kehitys oli tavoitteiden selkeyden, lähinnä oman yksikön työn- ja vastuujaon osalta.

Toimivia osa-alueita ovat edelleen lähiyksikön toiminta kuten oman työn kannalta olennaisen tiedon saanti ja tavoitteiden asetantaan liittyvät asiat. Myös työnantajakuvaan, henkilöstön huomioon ottamiseen ja aktiiviseen kehittämiseen liittyvät asiat ovat hyvin kehittyneitä.
Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet henkilöstön osallistamisesta toiminnan kehittämiseen kuten strategiaprosessiin. Henkilöstö on myös mukana erilaisissa palvelujen kehitystiimeissä ja prosessien kehitystyöryhmissä. Henkilöstölle luodaan työskentelyedellytykset, jotka huomioivat yksittäisten henkilöiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. Tiedon saaminen yritystason asioista sekä omaan työhön liittyvistä asioista on laajaa ja monipuolista.

Työntekijöiden työtyytyväisyys v. 2010,  arvosana

Työhyvinvointi on monen tekijän tulos

Hyvällä johtamisella varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi. Senaatti-kiinteistöissä on määritelty hyvän esimiehisyyden tunnuspiirteet, jotka ohjaavat esimiesvalmennuksen toteutusta. Johtamistapamme tukee henkilöstön motivoitumista, osaamisen kehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa. Hyvään johtamiseen kuuluu määrätietoisuus, luova ongelmanratkaisu sekä tilannetaju. Senaatti-kiinteistöjen esimies ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja vuorovaikutukset.

Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus. Esimiehemme toimivat esikuvana, kannustavana valmentajana, joka innostaa, pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen ja selkeään sekä sitouttavaan tavoitteiden asettamiseen. Esimiehisyys ei ole sivutoimi, vaan se on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä. Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, kuten esim. vuosittaisin esimiesvalmennuksin, kvartaaleittain järjestettävin esimiesinfoin sekä vapaamuotoisten kokoontumisten merkeissä pomokaffeilla. Sen lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä. 

Johtajuutta ja esimiehisyyttä arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Johtajuuden ja esimiehisyyden tasoon ollaan tyytyväisiä ja mittarit ovat olleet jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen strategisia seurattavia mittareita.  Henkilöstö kokee oman lähiyksikön toiminnan ja tavoiteasetannan hyvänä, esimiehet ovat onnistuneet tavoitteiden asetannassa ja seurannassa sekä tiedonsaannin varmistamisessa. Henkilöstö kokee myös saavansa riittävästi ja oikealla tavalla annettua palautetta.  Esimiesten myös koetaan olevan alaistensa tavoitettavissa. Osallistava strategiaprosessi on myös keino tukea ja parantaa työhyvinvointia. Henkilöstö pääsee osallistumaan strategian käsittelyyn strategia-aamukahveilla sekä strategiakyselyihin vastaamalla.

Tavat tehdä työtä ovat monipuolistumassa. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapalveluita, joilla tuetaan työteon eri muotoja ja Senaatti-kiinteistöt on myös omassa toiminnassaan ottanut huomioon tämän kehityksen. Senaatti-kiinteistöissä on otettu käyttöön uudenlaisia ja joustavia työnteon käytäntöjä, joilla on vaikutusta myös työhyvinvointiin. Henkilöstöllä on esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön, ja matkustamista on voitu vähentää ja työpäiviä lyhentää lisäämällä videoneuvotteluja. Tavoitteena on, että työn tekeminen ei ole sidottua aikaan eikä paikkaan.  
Senaatti-kiinteistöt panostaa henkilöstönsä työhyvinvointitoimintaan. Henkilöstöllä on käytössään kulttuuri- ja liikuntapalveluihin käytettävät kulttuurisetelit. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin perinteinen työterveyden edistämiseen tähtäävä Terveyden tori -tapahtuma sekä muita virkistystilaisuuksia ja tempauksia niin Helsingissä kuin maakunnissakin. 

Ennakoiva työterveyshuolto

Senaatti-kiinteistöt panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon. Työkykyä ylläpitävän toiminnan lähtökohtana on aktivoida henkilöstöä liikunnan pariin ja terveellisiin elämäntapoihin. Vuosittain järjestetään erilaisia liikuntakampanjoita ja Terveyden tori –tapahtuma, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus myös erilaisiin mittauksiin.  Työpisteiden ergonomiaan kiinnitetään huomiota, ja jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin oman työpisteensä osalta. Henkilöstölle järjestetään vapaaehtoiset kuntotestit kolmen vuoden välein ja ikävuositarkastuksia järjestetään jo 30-ikävuodesta eteenpäin.

Senaatti-kiinteistöjen työntekijä oli vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,3 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,2. Henkilöstöstä 41,7 prosenttia ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi. Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi tapaturmat ovat vähäisiä. Poissaoloja aiheuttaneita työtapaturmia sattui vuoden aikana kolme työmatkalla eikä yhtään työssäoloaikana. Lisäksi kahdesta tapaturmasta (työmatkalla) ei aiheutunut poissaoloja. Tapaturmataajuus eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti oli 7,51. 

Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta. Vuonna 2010 savuttomuuteen valmistauduttiin tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuutta saada työterveyshuollosta apua tupakasta vieroitukseen. Savuttomuudesta kerrottiin eri henkilöstötilaisuuksissa ja henkilöstölehdessä vuoden mittaan.

Vuonna 2010 työterveyshuolto kilpailutettiin. Yhteistyö uuden työterveyshuollon toimittajan kanssa käynnistyi 1.1.2011. Työterveyshuollon taso pysyy toimittajavaihdoksesta huolimatta entisellä hyvällä tasollaan.

Sairauspäivien kehittyminen ja ennakoiva työterveyshuollon kustannukset v. 2010

Tasa-arvoinen työyhteisö

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvo¬suunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikä¬rakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen. Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.