Sisäilma

Senaatti-kiinteistöillä on keskeinen rooli toimitilojensa laadukkaan sisäilmasto-olosuhteiden varmistamisessa. Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen.

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan tavoitteena on luoda pitkäaikaisia vuokrasuhteita, jotka perustuvat asiakkaan tyytyväisyyteen. Edellytyksenä kestäville vuokrasuhteille ja hyvälle yhteistoiminnalle osapuolten kesken on hyvä työympäristö. Hyvä työympäristö on turvallinen, taloudellinen, ympäristöystävällinen, kannustava ja ennen kaikkea terveellinen ja toimiva. Terveessä toimitilassa on viihtyvyyttä ja työtehoa parantava hyvä sisäympäristö. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista.

Senaatti-kiinteistöt panosti kertomusvuonna sisäilma-asioiden systemaattisen toimintatavan ja prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen. Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa tavoitteena on nollatoleranssi.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut sisäilmakorjauksista korjausohjelman, joka ulottuu vuoteen 2013 saakka. Korjausten kokonaismäärä on noin 100 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöt käytti sisäilmakohteiden korjauksiin ja investointeihin kertomusvuonna 30 miljoonaa euroa. Suurimmat korjaustarpeet kohdistuivat puolustushallinnon kiinteistöihin ja vankiloihin.

Yhtenäiset toimintatavat sisäilma-asioiden hoitoon

Sisäilmaongelmat eivät ole koskaan yhden tekijän aiheuttamia. Ongelmien laajuuden vuoksi Senaatti-kiinteistöt on nostanut niiden selvittämisen ja korjaamisen strategiseksi tehtäväksi. Senaatti-kiinteistöt on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittänyt toimintatapoja ja työkaluja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja ratkaisuihin.

Senaatti-kiinteistöjen toimintatavat sisäilmaongelmissa voidaan tiivistää kolmiportaiseksi kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja toiminnan tasot:

 • ennakoinnin ja ongelmien varhaisen toteamisen
 • rajatut sisäilmasto-ongelmat sekä
 • laajat, hankalat sisäilmasto-ongelmat

Kiinteistönpidon ja -hoidon laadukas toiminta on avainasemassa sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisyssä. Sisäilmasto-ongelmien varhaista tunnistamista edistää toimiva ongelmien ilmoitusmenettely.

Rajattujen, yksittäisten ongelmien käsittelyyn kiinteistöpäälliköillä on käytössään PikkuSIR-toimintamalli, joka on kehitetty Senaatti-kiinteistöjen, Oulun yliopiston ja Pöyry Building Services Oy:n yhteistyönä. Keskeisenä toimintamallin ideana on, että tilan käyttäjien ilmoittamiin ongelmiin tartutaan nopeasti ja systemaattisella tavalla. Ilmoituksen tehneeseen tilan käyttäjään otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja pidetään hänet ja hänen esimiehensä informoituna koko PikkuSIR-prosessin ajan.

Monikäyttäjävirastoja varten on käytössä Työympäristöryhmä -malli, jossa asiakkaiden ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa käsitellään laajasti työympäristöasioita, jotka voivat liittyä mm. sisäilman laatuun, mahdollisiin kosteusvaurioihin ja ongelmarakenteisiin, valaistukseen, ääniympäristöön sekä liikkumiseen ja turvallisiin kulkureitteihin. Ryhmän toiminta on jatkuvaa ja se voi kokoontua esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Mikäli yksittäinen ongelma vaatii erillisen tapauskohtaisen sisäilmaryhmän perustamista, työympäristöryhmässä sovitaan asiasta.

Niissä kiinteistöissä, joissa työympäristöryhmätoiminnan organisoiminen ei ole tarkoituksenmukaista, tulee asiakkaan kanssa pidettäviä yhteistyökokouksia hyödyntää aikaisempaa paremmin sisäilmastokysymysten käsittelyyn. Sisäilmastokysymykset tulisi ottaa säännöllisesti kokousten asialistalle jo siinä vaiheessa, kun rakennus on "terve" ja muodostaa käytännöstä jatkuva prosessi.

Edellä kuvatuissa toimintamalleissa pyritään puuttumaan sisäilmaongelmaan ennen kuin se on edes syntynyt tai laajentunut varsinaiseksi ongelmaksi. Mikäli ongelma pääsee kuitenkin syntymään, toimintamallina on silloin laajoihin ja hankaliin sisäilmaongelmiin sovellettava tapauskohtainen sisäilmaryhmätoiminta SIR.

Sisäilma-asioiden hoitoon yhtenäinen toimintamalli
SIR-toimintamallissa kiinteistön omistajan, kiinteistönhoidon, käyttäjän, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation edustajat...

Sisäympäristöklinikka ja koulutus vahvistivat osaamista

Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Senaatti-kiinteistöt on laatinut omalle henkilöstölleen sisäilma-asioihin liittyvän laajan koulutusohjelman, jota jatkettiin kertomusvuonna. Koulutukseen osallistui noin 60 henkilöä.

Yhteenveto koulutuksen sisällöstä:

 1. Senaatin toimintatapa sisäilmasto-ongelmissa
 2. vuorovaikutus ja viestintä sisäilmasto-ongelmatilanteissa
 3. koettu sisäympäristö
 4. sisäilmastomittaukset ja tekniset selvitykset
 5. laadukkaan sisäympäristön toteutus ja ylläpito

Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Vahanen Oy:n kanssa Senaatti-kiinteistöjen hankevastaaville ja kiinteistöpäälliköille kaksi energiansäästöön ja sisäilmanäkökohtien hallintaan liittyvää kokopäivän koulutustilaisuutta.

Koulutusaineiston pohjalta Senaatti-kiinteistöt on laatimassa itseopiskelu- ja perehdyttämisaineistoa sisäympäristöasioiden kanssa työasioissa tekemiseen joutuvalle nykyiselle henkilöstölle sekä uusien Senaatti-kiinteistöihin rekrytoitavien henkilöiden tarpeisiin. Senaatti-kiinteistöihin kertomusvuonna perustetun sisäilmaklinikka Syklin visiona on muuttaa Senaatti-kiinteistöjen sisäympäristötoiminnan painopiste reagoivasta ongelmanratkaisusta ennakoivaksi, ennaltaehkäiseväksi, hallituksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi kolmessa vuodessa.

Sykli tukee Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. Sen asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja sen verkoston erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Rooli on konsultoiva.

Pitkällä tähtäimellä Syklin tavoitteena on tuottaa sisäilmaan liittyviä asiantuntijapalveluita verkostonsa avulla koko valtionhallinnolle.

Syklin toiminnan painopisteet:

 1. Ennaltaehkäisevä toimintamalli
 2. Sisäympäristöongelmatilanteiden ratkaisumalli
 3. Koordinointi, sisäisen ja ulkoisen tiedon keruu ja raportointi
 4. Tiedotus, koulutus ja ohjeistaminen
 5. Alueille annettavan klinikkatyyppisen asiantuntijatuen kehittäminen ja koordinoiminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi:

 1. Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
 2. Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.
 3. Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi

Jyväskylän oikeus- ja poliisitalo
Hometalkoot
Hallitus käynnisti vuonna 2010 valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot. Viisivuotisen ohjelman tavoitteena on kosteus- ja homevaurioiden...