Askeleen edellä odotuksia

Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on syvällisesti ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöillä on kehitys- ja innovaatiostrategia, jossa on neljä Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettua painopistealuetta:

  • ympäristö ja energia
  • investointiprosessin tietomallintaminen
  • tiedolla johtaminen sekä
  • ratkaisuliiketoimintaan liittyen palveluiden tuotteistaminen, asiantuntijapalvelumallit ja asiakastiedon haltuunotto.

 

Kehittämistoiminta tukee saumattomasti Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintatavoitteita.

Verkostoitunut toimintatapa

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten hankintojen kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu.  Senaatti-kiinteistöt on edistämässä toimialan käytäntöjä ja pelisääntöjä verkostoitumalla aktiivisesti alan toimijoiden kanssa.  Senaatti-kiinteistöillä on toimikuntaedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa ja RYM Oy:ssä. Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään voimaakasti avoimeen yhteisöllisyyteen. Tavoitteena on avoimuus myös ulospäin ja sitä kautta yhteistyö- ja innovaatioverkoston vahvistaminen. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia. Kertomus- vuonna Senaatti-kiinteistöt oli mukana kehittämässä muun muassa alan mittaristoja, esimerkkinä Kiinteistöliiketoiminnan eko- ja energiatehokkuusmittarit KTI Kiinteistötieto Oy:n vetämänä.

Systemaattinen organisointi luo edellytykset kehitystoiminnalle

Kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi liiketoiminnan kehittäminen-yksikkö, jonka toimenkuva laajeni vuoden 2011 organisaatiomuutoksessa ja myös nimi muuttui strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksiköksi. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja, ottaa kantaa kehittämisehdotuksiin ja valmistella hanke-esitykset johtoryhmän käsiteltäviksi. Hankkeille nimetään vastuuhenkilö, joka raportoi kehityshankejärjestelmään hankkeen etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtoryhmälle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kehittämishankesalkusta. Vuokraustoiminnan, palvelutuotannon, investointien, ylläpidon ja myyntitoiminnan kehittäminen tapahtuu prosesseissa. Työntekijöiden verkottumista ja avointa kehittämisasennetta tuetaan muodostamalla vuosittain liiketoiminnan tulevaisuutta luotaava kehitysryhmä, johon osallistuvat kaikki uudet työntekijät.

RYM tutkimusohjelmat keskeisiä vuonna 2010

Senaatti-kiinteistöillä on vuosittain tavanomaisesti 1-2 omaa laajempaa Tekes-rahoitteista kehityshanketta. Näiden lisäksi Senaatti-kiinteistöt on mukana 10-15 tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos. Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan tuotekehityspanokset nousivat jonkin verran edellisvuoden tasosta ja olivat 1,9 miljoonaan euroa (1,3) , mikä on 0,35 prosenttia liikevaihdosta. Senaatti-kiinteistöt sai TEKESiltä tukea kehityshankkeisiinsa vuonna 2010 yhteensä 42 235 (97 963) euroa.

PRE-ohjelman edelläkävijyys

Vuonna 2010 tapahtui merkittävä muutos kehittämistoiminnassa, kun rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä RYM Oy:n ensimmäisiä tutkimusohjelmia käynnistettiin.  Senaatti-kiinteistöt on yksi RYM Oy:n perustajan organisaatioita ja on osallistunut aktiivisesti kahden ensimmäisen ohjelman valmistelutyöhön. RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma on vuosina 2010-2013 toteutettava PRE-ohjelma. Sen tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Niiden kehittämisen lähtökohtana ovat entistä käyttäjälähtöisemmät toimintatavat, joita tukee tuotemallipohjainen tiedonhallinta kiinteistöjen, infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elinkaaren aikana. Tavoitteena on tuottavuuden ja laadun parantaminen.  

PRE-ohjelmassa Senaatti-kiinteistöt toimii Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä. Model Novassa  kehitetään uusia tehokkaampia ja paremmin tietomallinnuksen mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja ja -prosesseja rakennushankkeiden läpiviemiseksi. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on osallistujana myös ohjelman New Wow -työpaketissa. Sen tavoitteena on kuvata työn muutoksen ja uusien työn tekemisen tapojen mahdollisuuksia kehittämällä organisaatioita ja toimitila- ja työympäristöjohtamista tietotyötä tukevaksi. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään konsepteja, tilojen ja uudenlaisten johtamismallien käyttöönottomenetelmiä sekä avainmittareita korkean laadun ja kestävän kehityksen tietotyölle.  Tutkimushankkeet tulevat nostamaan Senaatti-kiinteistöjen oman tutkimustoiminnan tasoa merkittävästi. Alkuvuodesta 2011 käynnistyy seuraava Sisäympäristö-ohjelma, jonka valmisteluun Senaatti-kiinteistöt on osallistunut.

Senaatti-kiinteistöjen kehittämistoiminnan lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Kehitystyössään Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut avoimesti jakamaan kehitystyönsä tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kertomusvuonna tehdyn mainetutkimuksen mukaan sidosryhmät näkevät Senaatti-kiinteistöt ala uudistajana ja kehittäjänä.

Tietomallintamisella alan tuottavuus nousuun
Senaatti-kiinteistöt toimii veturiyrityksenä RYM Oy:n tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, voisiko tietomallintamisella nostaa alan...