Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen

Senaatti-kiinteistöjen vahvuutena on osaava ja asiantunteva henkilöstö, jolla on korkea koulutustaso, vahva kiinteistöalan asiantuntemus ja pitkäaikainen työkokemus. Senaatti-kiinteistöjen vahva asiantuntijuus perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Ydinosaamisen taso on nostettu strategiseksi mittariksi.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöllä 55 prosentilla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan moniosaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Osaamisstrategiassa korostetaan elinikäisen oppimisen merkitystä. Senaatti-kiinteistöissä jokaisen työntekijän ydinosaamisen taso on määritelty, osaamista ja ammattitaitoa seurataan ja ylläpidetään systemaattisesti ja osaamisen kehittämiselle asetetaan tavoitteet vuosittain.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain v. 2010

Koulutuksen jakautuminen henkilöstöryhmien kesken v. 2010

 

Esimiehet laativat ja seuraavat kehittymissuunnitelmaa tulos- ja kehityskeskusteluissa henkilöstönsä kanssa. Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun kaksi kertaa vuodessa, millä edistetään asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöä tuetaan tämän lisäksi hyödyntämään olemassa olevia tyyppitehtävänkuvia ja tavoiteosaamisprofiileja omaehtoisen kehittymisensä suunnittelussa.

Aktiivista ja avointa tiedonsiirtoa

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen. Uusille työntekijöille on perehdyttämispäivät, jatkuvaan oppimiseen mentorointi sekä eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi lähtödokumentti-toimintamalli.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen viestintä on avointa, tietoa jakavaa ja työntekoa tukevaa. Sisäinen viestintä on tärkeä johtamisen väline. Henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstö kokee tiedottamisen määrän riittäväksi sekä saavansa runsaasti informaatiota Senaatti-kiinteistöjen strategiasta. Senaatti-kiinteistöissä on käytössä myös henkilöstön aloitejärjestelmä. Aloitteet käsitellään innovaatiotiimin kokouksissa, ja toteutettavista aloitteista maksetaan aloitteentekijälle palkkio. Vuonna 2010 henkilökunta teki 47 aloitetta.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi. Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen, ja osaamista vahvistetaan kannustamalla henkilöstöä osallistumaan kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin, joissa johdon ohella on laaja henkilöstön edustus. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla ulkopuolella pidetyistä luennoista ja artikkeleista palkkiot.

Senaatti-kiinteistöt järjestää henkilöstölleen kiinteistöalan kannalta keskeisiin ja ajankohtaisiin asioihin liittyvää koulutusta. Koulutusohjelmien perusteella Senaatti-kiinteistöt huolehtii siitä, että henkilöstö pystyy tarjoamaan asiakkaille toimitila-asiantuntijuutta mm. uuteen CREM-rooliin liittyen. Esimerkkeinä ovat kertomusvuonna jatkunut laaja sisäilmakoulutusohjelma ja vartiointiliiketoimintaosaamiseen liittyvä koulutusohjelma, jossa noin 10 henkilöä suoritti räätälöidyn vartiointiliiketoiminnan vastaavan hoitajan tutkinnon. Tutkinnon suorittaneista nimettiin koko Senaatti-kiinteistöjen vastaava hoitaja ja alueelliset vastaavat hoitajat. Lisäksi valmennukseen osallistuneet kehittävät yhdessä ko. toimintaa. Tutkinnoilla Senaatti-kiinteistöt varmisti oman osaamisensa luvanvaraiseen vartiointiliiketoimintaan.

Kiinteistöassistenteille järjestettiin vuonna 2010 laaja valmennuskokonaisuus, jossa käytiin läpi mm. ylläpitoon, investointeihin, talous- ja henkilöstöasioihin liittyviä teemoja. Valmennuksen tavoitteena oli myös laajentaa kiinteistöassistenttien osaamista mahdollisiin tuleviin uusiin tehtäväkokonaisuuksiin.

Valmennuksia ja kehittämispäiviä järjestettiin kaikille ammattiryhmille. Senaatti-kiinteistöt tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen koulutukseen osallistumista esimerkiksi joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.

Vuonna 2011 koulutuksissa panostetaan erityisesti asiakkuudenhallintaan liittyviin toimintatapoihin uuden CREM-roolin myötä. Palvelujen tarjontaosaamista kehitetään valmennuksella ja palvelujen tuotteistamisella.

Ydinosaamiset hyvällä tasolla

Senaatti-kiinteistöissä seurataan kolmen henkilöstöryhmän eli hankevastaavien, asiakaspäälliköiden ja kiinteistöpäälliköiden ydinosaamisen tasoa. Ydinosaamisen osa-alueina arvioidaan muun muassa sitä, miten senaattilaiset hoitavat asiakassuhteita, työskentelevät verkostoissa, huolehtivat tiedonkulusta ja kuinka nopeasti ratkaisevat ongelmia.  Ydinosaamisen tavoitetasoksi vuodelle 2010 oli asetettu 3,15. Arvioinnissa saavutettiin ydinosaamisen taso 3,1. Lisäksi koko henkilökunnan osaamisen tasoa arvioidaan kolmella osa-alueella, jotka ovat kiinteistöliiketoiminta, asiakkuudenhallinta ja verkottunut toimintatapa.

Joustavasti tehtävästä toiseen – moniosaaminen tuo tehokkuutta toimintaan
Katja Päivärinta on toiminut Senaatti-kiinteistöissä kiinteistöassistenttina vuodesta 2006. "Työtehtäväni ovat monipuolisia, ja niihin...