Kumppanuus toimittajien kanssa

Senaatti-kiinteistöjen toiminta palvelutuotannossa perustuu hankintastrategian mukaisesti kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen asiakaspalvelua, liiketoimintaa ja kasvattaa tuottavuutta. Strategisena linjauksen on, että oma henkilökunta keskittyy ydintoimintoihin ja kaikki muut toiminnot hankitaan toimittajaverkosta.

Senaatti-kiinteistöillä on kuukausitasolla n. 5 800 toimittajaa, joista lähes puolet on kertatoimittajia. Kaksisataa suurinta toimittajaa vastaa 80 % rahavirrasta. Senaatti-kiinteistöt pyrkii pitkäaikaisiin puite- tai vuosisopimuksiin palvelutoimittajiensa kanssa ja tavoitteena on myös vähentää kertatoimittajien määrää. Lisäksi lähinnä rakennusten ylläpitotehtäviä varten on tehty runsaasti alueellisia puitesopimuksia. Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen kumppaneiden määrä laski hieman ja oli 54 (69).

Ostot ja hankinnat

Vuonna 2010 alihankkijoille ja muille toimittajille maksettiin 413 (508) miljoonaa euroa eli noin 74 (70) prosenttia Senaatti-kiinteistöjen liikevaihdosta. Investointien osuus ostoista oli 46 (64) prosenttia. Ostojen määrä väheni 19 prosenttia vuodesta 2009. Suurimpana syynä vähenemiseen oli yliopistokiinteistöjen siirtyminen vuoden 2010 alussa pois Senaatti-kiinteistöjen hallinnasta.

Taloudellisesti suurimmat hankinnat ovat rakentamiseen ja rakennusten kunnossapitoon liittyvät suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä kiinteistönhoitoon liittyvät palvelut. Asiakkaille tarjottavat asiantuntija- sekä toimitilapalvelut ovat kustannusvaikutukseltaan edellisiä selvästi pienempi hankinta, mutta toiminnan tuloksellisuuden kannalta niillä on suuri merkitys. Palveluhankinta perustuu erilaisiin puitesopimuksiin tai suoraan kilpailutukseen, ja kumppanuus on luonteeltaan operatiivista. Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöt ja Hansel tiivistivät yhteistyötään valtion hankintatoiminnassa ja solmivat yhteistyösopimuksen käyttäjäpalveluiden järjestämisestä valtionhallinnolle.

Operatiiviset kumppanit

Toiminta operatiivisten kumppanien kanssa perustuu yleensä useampia hankkeita tai kiinteistönhoitokohteita käsittävään yhteistyöhön, jossa tavoitteena on toimintatapojen kehittäminen. Sopimuksiin liittyy myös kannustavia palkkio-sanktio-ohjelmia, joissa laadukkaasta ja kustannuksia sekä energiaa säästävästä toiminnasta palkitaan, mutta toisaalta päinvastaisessa tapauksessa vähennetään palkkiota etukäteen sovittujen periaatteiden mukaisesti. Operatiiviset kumppanuudet solmitaan yleensä 2-4 vuotta kestävillä sopimuksilla.

Strateginen kumppanuus

Senaatti-kiinteistöillä on strateginen kumppanuus ohjelmistopalvelun kanssa. Ohjelmistopalvelu tuottaa tilahallinnan ohjelmistoja sekä tietopalveluja, rakennushankkeiden tiedon- ja dokumenttien hallinnan, projektipankkien käytönhallinnan, ylläpidon sekä tietomallien palveluja. ICT-infra ja puhelinpalvelu, ATK-tuki ja käyttäjäpalvelu sekä vastaava tietoliikennepalvelintoiminta perustuvat myös operatiivista kumppanuutta syvempään yhteistyöhön.

Rakentamis- ja suunnittelupalvelut

Rakentamis- ja suunnittelupalvelujen hankinta perustuu puitesopimuspohjaisiin rakennuttajakonsulttisopimuksiin. Rakennuttajakonsultit hankkivat rakennushankkeiden suunnittelu- ja rakentamispalvelut pääosin erillisillä kilpailutuksilla. Toimittajayhteistyötä muun muassa rakennuttajakonsulttien kanssa on tarkoitus syventää. Sopimuskäytäntöjä pyritään kehittämään edelleen siten, että Senaatti-kiinteistöjen tavoitteiden mukaisesta ja kustannustehokkaasta sekä yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta palkitaan.

Linkki investointeihin