Julkisesti kohti kestäviä hankintoja

Valtioneuvosto antoi keväällä 2009 periaatepäätöksen kestävistä hankinnoista. Tavoitteena on, että vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava huomioon ympäristönäkökulma, jotta ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia voidaan vähentää tuntuvasti.

Senaatti-kiinteistöjen kestävät hankinnat liittyvät ennen kaikkea investointeihin eli uudis- ja peruskorjausrakentamiseen, joissa kiristyvät energiavaatimukset asettavat uudenlaisia tavoitteita muun muassa rakennusten suunnittelulle. Senaatti-kiinteistöt ottaa huomioon rakentamisessa ja ylläpidossa kestävän kehityksen periaatteet, ja ympäristönäkökulmat on huomioitu myös kaikissa prosesseissa. Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakennuttamisen -menetelmä, jonka keskeisiä osia ovat hankkeelle tarveselvitysvaiheessa tehtävä ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteista tärkeimpiä ovat rakennuksen energiankulutus ja muunneltavuus. Myös sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien terveellisyyteen, rakennuksen huollettavuuteen ja korjattavuuteen kiinnitetään huomiota. Hankkeille asetetaan käyttöikätavoite ja laaditaan rakennusosakohtainen käyttöikäsuunnitelma. Ympäristötavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä suunnitteluvaiheessa että käyttöönoton yhteydessä.

Rakentamaton neliö on ekoteko

Tehokkain keino tehostaa tilojen energiankäyttöä ja vaikuttaa ympäristökuormitukseen on kehittää työympäristöä strategisesti ja vähentää sen avulla rakentamista. Tämä tarkoittaa sekä organisaation toimintojen kehittämistä että toimitilojen optimointia. Senaatti-kiinteistöt on jo usean vuoden ajan tarjonnut työympäristön kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkailleen. Myös kertomusvuonna aloitettu mittava hallinnon tilahallinta -projektin taustalla ovat periaatepäätökset energiatehokkuudesta ja kestävistä hankinnoista, sillä tilankäytön tehostamisella on suurin vaikutus ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Kestävät kilpailutuskäytännöt

Kaikki suunnitteluun liittyvät kilpailut arvostellaan laatu-hinta-kriteerein ja laatukriteereissä otetaan huomioon kestävään kehitykseen liittyvät näkökulmat. Senaatti-kiinteistöt noudattaa hankinnoissaan julkisten hankintojen säännöksiä. Keskeisinä periaatteina ovat tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyden vaatimus sekä kilpailumenettelyn läpinäkyvyys. Julkiset hankintasäännökset estävät Senaatti-kiinteistöjä tekemästä ostopäätöksiä tuotteiden alkuperämaan tai paikallisten toimijoiden perusteella. Senaatti-kiinteistöt noudattaa kaikissa hankinnoissaan eettisiä periaatteita. Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä vastuu paitsi omaan toimintaansa liittyvistä hankinnoista myös asiakkailleen hankkimista palveluista. Senaatti-kiinteistöt on laatinut oman hankintaohjeen ja henkilöstölle järjestetään toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta. Mikäli tilaajavastuulain vastaisia toimintamalleja ilmenee, pyritään tilanne korjaamaan ensi tilassa sekä tarvittaessa muuttamaan Senaatti-kiinteistöjen käytäntöjä siten, että tapahtuman uusiutuminen ehkäistään. Vuonna 2010 yhtään poikkeamaa ei esiintynyt. Kertomusvuonna markkinaoikeus ratkaisi yhden Senaatti-kiinteistöjen hankintamenettelyä koskevan hakemuksen hyläten sen. Vuoden lopussa vireillä oli neljä Senaatti-kiinteistöjen virheelliseksi väitettyä hankintamenettelyä koskevaa hakemusta, yksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja kolme markkinaoikeudessa.

Uusia toimintamalleja hankintatoimessa

Senaatti-kiinteistöt on edistänyt kestävän kehityksen toimintamalleja hankintatoimessaan muun muassa laajentamalla sähköisen hankintajärjestelmän käyttöönottoa. Verkkolaskutus on ollut Senaatti-kiinteistöissä käytössä jo useamman vuoden ajan. Hankinnassa on tähän mennessä turvauduttu pääosin perinteisiin kilpailutusmenetelmiin, joskin erilaisia uusia kokeiluja on tehty. Esimerkkinä voidaan mainita palkkio-sanktio-mallit rakennuttajakonsulttisopimuksissa, projektijohtourakoinnin lisääminen ja kokeilu myös taloteknisessä urakoinnissa. Uudessa hankintastrategiassa tullaan kiinnittämään tämän asian kehittämiseen erityistä huomiota.