Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous ja sen torjunta ovat viime aikoina nousseet voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Harmaan talouden torjunnassa käytettäviä menettelyitä ja välineitä on lähdetty kehittämään eri alueilla. Myös Senaatti-kiinteistöt on ottanut harmaan talouden torjunnan keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Oman henkilöstön systemaattinen koulutus ja asian tuominen julkisuuteen ja yhteistyökumppaneiden tietoisuuteen ovat keinoja asian edistämiseksi.

Senaatti-kiinteistöt pyrkii toiminnassaan kaikin keinoin torjumaan harmaata taloutta. Senaatti-kiinteistöjen näkökulmasta harmaan talouden torjuntaan liittyvät sekä taloudellinen että yhteiskuntavastuullinen näkökulma ja maineriski. Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa keskeisimmät harmaan talouden näkökulmat liittyvät erityisesti sen rakennustyömailla yhteistyökumppaneiden ja palveluyritysten käyttämään työvoimaan.

Hyvät toimintatavat harmaan talouden torjuntaan

Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastuksen teettämän tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, onko Senaatti-kiinteistöjen hankintatoimessa huomioitu harmaan talouden torjunnan näkökulmaa riittävästi. Tarkastuksessa arvioitiin täyttääkö Senaatti-kiinteistöjen harmaan talouden torjunta lainsäädännön vaatimukset ja onko toiminta riittävää suhteessa alan parhaisiin käytäntöihin. Tarkastuksen mukaan harmaan talouden torjuntaan suhtaudutaan Senaatti-kiinteistöissä vakavasti ja torjuntaan halutaan panostaa käytännön tasolla. Senaatti-kiinteistöissä on käytössä monia hyviä menettelyjä ja käytäntöjä torjua harmaata taloutta. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen vastuuhenkilöiden aktiivinen osallistuminen ja näkyminen työmaalla tukevat omalta osaltaan harmaan talouden torjuntaa. Senaatti-kiinteistöt vaatii myös kaikilta urakoitsijoilta RALA -pätevyystodistuksen, ilmoittaa valitut urakoitsijat verottajalle ja vaatii kuvallisia kulkulupia työmaalla. Aliurakoitsijat hyväksytetään tilaajalla ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset vaaditaan kaikilta urakoitsijoilta.

Julistus harmaan talouden torjunnasta

Tarkastuksen pohjalta päätettiin tehdä Senaatti-kiinteistöjen sisäiseen käyttöön erillinen ohjeistus, johon kerätään muun muassa kaikki asiaan liittyvät toimenpiteet ja tarkastuspisteet. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt laatii harmaan talouden torjunnasta erillisen julistuksen, jolle pyritään saamaan mahdollisimman laaja julkisuus. Omalle henkilökunnalle laaditaan kevään 2011 aikana verkko-opetusmateriaali ja tentti, jossa aiheena ovat Senaatti-kiinteistöjen eettiset ohjeet. Senaatti-kiinteistöt on uudistamassa hankintastrategiaansa, jossa harmaan talouden torjuntaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.