Luonnon monimuotoisuus

Senaatti-kiinteistöjen rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

Valtion kiinteistöstrategiassa on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen nostettu tulevaisuuden keskeiseksi haasteeksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalle. Senaatti-kiinteistöillä vastuulla on valtion rakennettu ympäristön ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ihmisten luomissa ympäristöissä.

Senaatti-kiinteistöjen sitoumukset luonnon monimuotoisuuden säilymisen tukemiseksi:

  • ilmaston muutoksen uhkan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta
  • luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä
  • alueiden hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnonympäristön umpeen kasvamisen uhka
  • perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.

Puolustusvoimat

Senaatti-kiinteistöissä vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeät ympäristöt ovat puolustusvoimien käytössä olevia varuskunta- ja muita sotilasalueita. Alueita, joissa elää tai jotka voivat tarjota uhanalaisille eliölajeille pysyvän tai väliaikaisen elinympäristön on Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa useita kymmeniä. Aiemman käsityksen mukaan armeijan toiminta vahingoittaa luontoa ja luonnonsuojelu rajoituksineen haittaa armeijan toimintaa.

Viime vuosina tutkimus on osoittanut käsityksen vääräksi ja on todettu, että armeijan käytössä olevat alueet ovat säilyttäneet luonnon monimuotoisuutta ja pysyneet avoimina paremmin eräissä tapauksissa kuin varta vasten perustetut luonnon suojelualueet.

Santahamina esimerkkinä

Luonnon monimuotoisuutta on selvitetty erityisen huolellisesti Helsingin Santahamina varuskunta-alueella (Santahamina, sotilassaaren luontoaarteet 2009). Saarella on monipuolinen luonto ja se on aktiivisessa sotilaskäytössä edelleen ja se on ollut ihmisen luomaa kulttuuriympäristöä vuosisatoja. Selvitys on tehty, koska kohde on tunnistettu ulkoisilta merkeiltään arvokkaan oloiseksi. Yksityiskohdissa luontokartoitukset vanhenevat nopeasti, mutta ne antavat tällöinkin erinomaisen kuvan siitä, millaisesta ympäristöstä on kysymys ja millaiset olosuhteet se voi tarjota luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Armeija huolehtii Santahaminan keskeistä luontoarvoista ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa. Puolustusvoimat on mm. kieltänyt maihinnousun ja ammunnat lintujen suosimille luodoille pesimäaikaan huhtikuusta heinäkuun loppuun. Senaatti-kiinteistöjen kaavoitus-, maanrakennus- ja rakennushankkeissa huomioidaan Santahaminan luontoarvot. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta korostuu erityisesti kuivien ja avoimien biotooppien merkitys. Luontoarvojen selvittäminen on osa Senaatti-kiinteistöjen maankäytön suunnittelua.

Santahaminassa uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja on tavattu lähes 200. Useita alueita on luokiteltu 1. arvoluokkaan kasvillisuuden kannalta myös 2. ja 3. arvoluokan alueita on useita. Santahaminassa elää uhanalaisia lajeja (2009 havaintojen perusteella ja edellisen uhanalaisarvion mukaan luokiteltuna):

  • nisäkkäät 4
  • matelijat 2
  • pesivät linnut 25
  • perhoset 77