Investoinneissa painottuivat peruskorjaukset ja energiatehokkuus

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet olemassa olevan kiinteistökannan peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen. Kertomusvuonna toiminnan yhtenä painopisteenä olivat myös energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet.

Investointiprosessissa on määritelty Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa noudatettavat menettelytavat. Prosessi on laadittu suurehkon korjaushankkeen lähtökohdista. Uudisrakennushankkeissa ja pienissä korjaushankkeissa prosessia käytetään soveltaen. Vuonna 2010 käynnistettiin investointiprosessin kehityksen kannata kaksi tärkeää hanketta, jotka olivat tietomallinnukseen liittyvä Model Nova (RYMSHOK:n PRE-hanke) ja hankkeiden ohjausjärjestelmän uusinta. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tietomalliohjeiden päivitysryhmä saatiin kokoon. Varsinainen ohjeiden päivitys- ja laajennustyö kansallisiksi tietomallinohjeiksi käynnistyy tammikuussa 2011.

Investointiprosessia uudistettiin kertomusvuonna siten, että yli miljoonan euron hankkeissa urakoitsijalta vaaditaan ympäristöraporttia, joka sisältää tiedot energiasta ja jätemääristä.

Panostukset energiatehokkuuden kehittämiseen

Senaatti-kiinteistöt kehitti vuonna 2010 työkalun rakennuksen energiatehokkuuden muutoksen arviointiin, mikä on otettu mukaan investointiprosessiin vakiotyökaluksi. Toimintatavan mukaisesti perusparannus- ja peruskorjaushankkeen yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet parantaa rakennuksen energiataloutta rakennus- ja taloteknisin toimenpitein. Lisäksi vaihtoehtoisten parannuskeinojen lisäkustannukset ja hyödyt arvioidaan ja otetaan huomioon päätöksenteossa. Senaatti-kiinteistöt asettaa energiatehokkuustavoitteet investoinneissa uudis- ja peruskorjauskohteille yhdessä sisäilmastoa- ja energiankulutuksen seurantajärjestelmiä koskevien tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on, että perusparannuksen tai -korjauksen jälkeen rakennus on vähintään energialuokassa C. Jokaisen uudisrakennushankkeen lähtökohtana on vähintään matalaenergiarakennus. Senaatti-kiinteistöillä on ohjeistus energiatehokkuuden tavoitteenmukaisuuden seurantaan sekä taloteknisen valvonnan suorittamiseen. Tekniset ratkaisut ovat merkityksellisiä vain silloin, kun asiakkaat ovat sitoutuneet energiansäästöön. Rakennushankkeissa ympäristötavoitteet asetetaan pääasiassa PromisE-luokituksen avulla. Synergiatalon arkkitehtuurikilpailun yhteydessä pilotoitiin myös LEED- ja BREAM-työkaluja.

Investoinnit vuonna 2010

Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista. Vuokrien hinnoittelun periaatteista ja tuottovaatimuksesta päättää Senaatti-kiinteistöjen hallitus. Senaatti-kiinteistöjen investointimenot vuonna 2010 olivat 254,7 (326) miljoonaa euroa, mikä vastasi 46 prosenttia sen liikevaihdosta. Korjausinvestointien osuus oli 73 (72) prosenttia. Lisää tietoa vuoden 2010 investoinneista Talouskatsaus-osiossa

Suurimmat kertomusvuonna valmistuneet investoinnit toimialoittain

Puolustus ja turvallisuus yhteensä  137,6 milj. euroa

 • Kuopion vankilan lisärakennus
 • Puolustusministeriön  rakennuksen perusparannus,  Helsinki
 • Muonituskeskuksen tuotantotilojen peruskorjaus,  Parola
 • Karjalan Prikaati, kasarmin 1 perusparannus
 • Merisotakoulu, asuntolan peruskorjaus, Suomenlinna, Hki
 • Palokoulutuskeskus, varuskuntatoimisto ja liikennevartio, Upinniemi

Toimistot yhteensä 56,4 milj. euroa

 • Helsingin oikeustalon peruskorjaus ja pysäköintitalon rakentaminen
 • Linnan kasarmit, Hämeenlinna, rakennusten 3, 4 ja 5 peruskorjaus.
 • Kuopion verotalon peruskorjaus
 • Turku, Läänin virastotalo, julkisivujen korjaustyöt
 • Oulun lääninhallitus virastorakennus 3:n peruskorjaus.
 • Oulun oikeus- ja poliisitalo, sisäilmakorjaustyöt 2009
 • Wanha Lääni, ELY:n tilamuutokset

Tutkimuslaitokset yhteensä 17,6 milj. euroa

 • Viikki, uusi väestönsuoja, Helsinki

Ministeriöt ja kulttuuri yhteensä 36,9 milj. euroa

 • Valtion taidemuseo, Mäkkylä, Vermon varaston laajennus
 • Maa- ja metsätalousministeriö,  Hallituskatu 5 osittainen peruskorjaus

Senaatti-kiinteistöt on monipuolistanut toimitilahankintaansa perinteisten, valtion omistukseen rakennettavien toimitiljen rinnalla erityisesti toimistot-toimialalla. Yksityisrahoituksella toteutettavia hankkeita ovat muun muassa Seinäjoen ja Pietarsaaren virastotalot sekä Rovaniemelle rakennettava Haltik.  Tiloja hankitaan asiakkaille myös vuokraamalla niitä muilta toimitilojen tarjoajilta silloin, kun se on valtion kokonaisedun mukaista. Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt toimi asiakkaiden toimitila-asiantuntijana ja vuokrasi tilat muun muassa Trafille ja Maaseutuvirastolle sekä Tampereella Pirkanmaan ELYlle ja TE-toimistolle.