Arvokiinteistöt - Kulttuuriperinnön suojeleminen

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on lähes 12 000 rakennusta, joista noin 470:llä on virallinen suojeluasema. Senaatti-kiinteistöt huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä yhteiskuntavastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimii suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Helsingissä sijaitseva Kulttuuritalo peruskorjataan Museoviraston käyttöön. Rakennuksesta on laadittu Senaatti-kiinteistöjen toimintavan mukaisesti rakennushistoriallinen selvitys.

 

Senaatti-kiinteistöt on inventoinut arvorakennukset ja niiden joukkoon on nostettu huomattava määrä rakennuksia, joilla ei ole virallista suojelustatusta. Arvokiinteistökohteet on viety sisäiseen kiinteistönhallintajärjestelmään vuonna 2010, minkä perusteella pystytään tunnistamaan ja huomioimaan suojelukohteet käytännön toiminnassa.

Modernin arkkitehtuurin arvottamiskriteereiden kehittämistä jatkettiin kertomusvuonna Museoviraston kanssa. Mielenkiintoinen esimerkki näistä rakennuksista on vuonna 1981 valmistunut, professori Osmo Lapon suunnittelema sisäasiainministeriön rakennus osoitteessa Kirkkokatu 12. Sen ristiriitaisia näkemyksiä herättäneiden arvottamiskriteereiden määrittämiseksi rakennuksesta teetettiin vuonna 2010 rakennushistoriallinen selvitys.

Rakennussuojelun teemavuosi

Valtioneuvoston hyväksyi joulukuussa 2009 Museoviraston laatiman uuden, tarkistetun Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) inventoinnin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtion viranomaisten on otettava valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioon, edistettävä niiden toteutumista ja arvioitava toimenpiteidensä vaikutusta. Päätöksen mukaan RKY vaikuttaa myös Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Kertomusvuonna on inventointiluettelosta tunnistettu Senaatti-kiinteistöjen kohteet, jotta jatkossa pystytään ottamaan huomioon päivitetty RKY-inventointi ohjelmissamme ja suunnitelmissamme. Kertomusvuonna annettiin myös uusi laki rakennusperinnön suojelemisesta. Lain tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön ajallinen ja alueellinen monimuotoisuus, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Senaatti-kiinteistöt järjesti uuteen lakiin liittyvää koulutusta erityisesti ylläpito-, myynti- ja rakennushankehenkilöstölleen.

Kulttuuriomaisuuden suojeleminen kriisin aikana

Senaatti-kiinteistöt osallistui marraskuussa opetus- ja kulttuuriministeriön kutsuseminaariin kulttuuriomaisuuden luetteloinnista ja kriteereistä, jotka perustuvat Haagin yleissopimukseen vuodelta 1954. Kiinteistön omistajan on tärkeätä tunnistaa ne rakennuksensa, jotka sisältävät mainitun yleissopimuksen tarkoittamaa kulttuuriomaisuutta ja tarvittaessa osallistua evakuointisuunnitelmien tekemiseen. Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisista mainittuja kohteita ovat mm. Valtion taidemuseot (Ateneum, Kiasma, Sinebrychoff) ja Kansallisarkistolaitoksen rakennukset.

Energiatehokkuutta parannettiin arvokiinteistöissä

Arvokiinteistöissä energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat haasteellisia ja vaativat erityistä asiantuntijuutta niin suunnittelijoilta, toteuttajilta kuin tilaajiltakin. Senaatti- kiinteistöissä toimii arvorakennusten korjauksiin, arkkitehtuuriin, entisöintiin ja esteettömyyteen erikoistunut asiantuntija. Arvokiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -pilottiprojekti käynnistettiin vuonna 2010 kohteena Eteläesplanadi 4. Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkoitus saada listatuksi sellaiset energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavat toimenpiteet, jotka eivät ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa. Ohjausryhmässä on mukana edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Museovirastosta.

Arvokiinteistöjen ylläpitokustannusten korkeaa tasoa on analysoitu ja suoritettu vertailu vuosien 2005 – 2009 vastaaviin muiden kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Korkeammat kustannukset selittyvät osaltaan arvokiinteistöjen erityispiirteillä sekä tarkasteluajanjaksolle osuneilla yksittäisillä, tavanomaisesta ylläpidosta poikkeavilla tapahtumilla kuten Aleksanterinkatu 4-10:ssä sattunut tulipalo.

Kiinteistöjen myynneissä Senaatti-kiinteistöt edellyttää, että tuleva ostaja noudattaa rakennusten kunnostuksessa ja suojelussa Museoviraston ohjeita.

Kansainvälistä yhteistyötä muiden valtion kiinteistönomistajien kanssa on kertomusvuonna jatkettu. Tulevien tapaamisten eräänä painopistealueena tulee olemaan energiatehokkuuden parantaminen ja EU- direktiivien vaikutus kulttuuriomaisuuden suojeluun.

Rakennusperinnön suojeleminen korostuu
Kertomusvuonna annettiin uusi laki rakennusperinnön suojelemisesta. Rakennusperintöön liittyvät asiat otetaan aina huomioon...