Rakentamisen ympäristövaikutukset

Senaatti-kiinteistöjen yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden ympäristökuormituksen minimointi. Uusille investointihankkeille tehdään aina tarveselvitys, jonka osana on ympäristöselvitys sekä hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet.

Työmaiden energiankulutusta seurataan tapauskohtaisesti. Hyvänä esimerkkinä työmaiden energiankulutuksen seurannasta on Helsingin musiikkitalohanke. Hankkeen rakennusjätejakeiden määrää, sähkön, kaukolämmön, veden, kaasun ja polttoöljyn kulutusta sekä työturvallisuustasoa on seurattu koko rakennushankkeen ajan kuukausitasolla. Rakennushankkeen urakoitsijan SRV:n raportointitapa on havaittu erittäin hyväksi ja samankaltaista raportointia aiotaan jatkossa laajentaa muidenkin hankkeiden käyttöön. 

Musiikkitalon rakennushankkeen seurannan mukainen työmaan energiankulutus (sisältäen sähkön, kaasun, kevyen polttoöljyn ja kaukolämmön kulutuksen) on ollut 513 kWh/brm2.

Rakentamisella merkittävä ympäristövaikutus

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidossa olevien rakennusten ominaisenergiankultus oli 218 kWh/brm2 vuonna 2010. Verrattaessa rakentamisen ja ylläpidon ominaisenergiankulutuslukuja havaitaan, että rakentamisesta muodostuu erittäin merkittävä ympäristövaikutus.

Rakennustyömaiden jätemääristä ei ole keskitettyjä tilastoja, mutta urakoitsijoilta on edellytetty sisäistä jätemäärien raportointia. Vaatimus ei kuitenkaan ole aina toteutunut. Jatkossa yli miljoonan euron hankkeissa vaaditaan jäteraportointia Senaatti-kiinteistöille. Vuonna 2010 käynnissä olleista uudisrakennus- ja perusparannus hankkeiden määrästä 47 % oli budjetoitu yli miljoonalle eurolle, joten jatkossa vaatimus tuo merkittävästi lisätietoa rakennustyömaiden jätemääristä.

Peruskorjaushankkeissa syntyvien jätteiden määrä vaihtelee merkittävästi kohteittain. Kierrätysaste toteutuneissa rakennushankkeissa on yleensä korkea, selittävänä tekijänä voi olla sekajätteen suurempi käsittelykustannus verrattuna kierrätettyjen jätejakeiden kustannuksiin. Musiikkitalon rakennushankkeen seurannan mukainen jätemäärä on ollut 62 kg/brm2 ja siitä työmaalla on lajiteltu 61 %. Huomioitaessa jätteenkäsittelylaitoksen lajittelu kierrätysaste nousee 93 %. Jätteiden määrissä ei ole huomioitu vuoden 2011 alkuvuoden jäteseurantaa.