Senaatti-kiinteistöjen energiatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkiä julkisena organisaationa. Senaatti-kiinteistöjen energiankäytön yleistavoitteet on johdettu EU:n energiatavoitteista, joiden mukaisesti vuoteen 2016 mennessä sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta alennetaan toimistotaloissa kuusi prosenttia vuoteen2010 tasosta.

Uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä 9,5 % vuoteen 2015 mennessä ja kasvihuonekaasuja leikata 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Senaatti-kiinteistöt uudisti energiansäästölupauksensa allekirjoittamalla helmikuussa 2011 toimitilojen energiansäästön toimenpideohjelman. Ohjelman ovat kehittäneet työ- ja elinkeinoministeriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Motiva yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Liittyessään toimenpideohjelmaan yritys esittää kiinteistökantansa energiankulutuksen ja säästötavoitteensa sopimusaikana. Näkökulmina toimenpideohjelmassa on huomioitu omistajan energiankäytön lisäksi myös vuokralaisten sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon energiakulutukset. Yrityksiä kannustetaan uuden teknologian ja toimintatapojen käyttöön. Mukana olevat organisaatiot raportoivat saavutuksistaan vuosittain keväällä.

Senaatti-kiinteistöt on asettanut energiansäästötavoitteekseen 32 181 MWh vuoteen 2016 mennessä. Toimenpideohjelman piiriin kuuluu 224 Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöä, joista noin puolet on toimistorakennuksia.

Uuden strategiansa myötä Senaatti-kiinteistöt painottaa energiatavoitteissaan erityisesti energiaparannuksia korjausrakentamisessa, tilankäytön tehokkuutta ja yhteistyötä asiakkaidensa kanssa.

Määrätietoista energiajohtamista

Senaatti-kiinteistöt toimii määrätietoisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energian kokonaiskulutus on yksi Senaatti-kiinteistöjen säännöllisesti seurattavista strategisista mittareista ja energiankulutusta johdetaan keskitetysti ja päämäärätietoisesti.

Senaatti-kiinteistöjen energiasäästötavoitteet jaetaan ylläpidon ja rakentamisen tavoitteiksi. Ylläpito- ja investointiprosessit  määrittelevät kohde- ja rakennushankekohtaiset tavoitteet. Vuotuinen ylläpidon energiansäästötavoite määritellään vuosittain ja se on viime vuosina ollut – 2 % aiemman vuoden kulutuksesta.

Rakennushankkeiden energiansäästötavoite määritellään merkittävissä hankkeissa tilaominaisuuksiin ja rakennuksen suunniteltuun käyttöön perustuvilla simulointilaskelmilla. Vähäisemmissä hankkeissa tavoite pohjautuu korjaushankkeissa korjausta edeltäviin kulutustietoihin. Pienissä uudishankkeissa tavoitteet perustuvat yksinkertaistettuihin energialaskelmiin tai viitekohteiden tietoihin.

Investointien energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma 2011-2020

Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeiden energiatehokkuuden tehostamista varten on laadittu toimintasuunnitelma seuraavalle kymmenvuotisjaksolle. Toimintasuunnitelman taustaselvityksissä kävi ilmi, että velvoittavia säädöksiä noudattamalla sekä soveltamalla energiatehokkaita ratkaisuja toteuttamalla rakentamisen vaikutus koko Senaatti-kiinteistöjen energiankulutukseen olisi vain -5 % vuoteen 2020 mennessä.

Tämän havainnon vuoksi toimintasuunnitelmassa terävöitetään ja investointien johtamista käytetään kulloistakin normitasoa parempia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi huomiota kiinnitetään energiankulutuksen sekä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen että uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Parhaimmillaan tehokkaasti ohjattuna viiden prosentin energiansäästön lisäksi on saavutettavissa 35 % :n vähennys kasvihuonekaasupäästöissä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä 21 %:sta 46%:iin. Alue- ja kiinteistökohtaisen energiantuotannon osalta on käynnistetty selvityksiä vaihtoehtoisten energialähteiden löytämiseksi.

Ilman tilatehokkuutta ei ole energiatehokkuutta

Senaatti-kiinteistöt ja asiakasorganisaatiot voivat saavuttaa energiansäästötavoitteensa vain parantamalla energiatehokkuutta ja tehostamalla tilankäyttöään. Energiatehokkuutta parannettaessa tulee parantaa myös tilatehokkuutta eli tilan määrää suhteessa sen käyttäjiin (m²/hlö). Organisaation käyttämä tilamäärä vaikuttaa merkittävästi kokonaisenergian kulutukseen ja tarpeettomien tilojen ylläpito ja lämmitys ovat ristiriidassa energiansäästötavoitteiden kanssa.

Tilankäytön tehostamisessa hallinnon tilahallinta -hanke on tärkeässä roolissa. Hankkeessa eri organisaatioiden tilatietoja voidaan tarkastella ja vertailla kootusti. Tätä tietoa hyödynnetään myös yksittäisen asiakasorganisaation päätöksenteon tueksi. Vuonna 2010 Senaatti-kiinteistöt laati tai otti käyttöön yhdessä asiakkaidensa kanssa valmistellut toimitilakonseptit Verohallinnolle ja Oikeusministeriön hallinnonalalle. Toimitilakonseptissa tilatarpeet ja tiloissa tehtävä toiminta on sovitettu yhteen, energiatehokkuus huomioiden.

Kaksi henkilöä laskeutuu portaita
Säästö syntyy arjessa
Energiapihissä toimistossa tehdään järkeviä valintoja. Oulussa kaksi valtion virastoa näyttää, kuinka pienistä ratkaisuista voi syntyä iso...

Energian hankinta

Senaatti-kiinteistöt on ulkoistanut sähköenergian hankinnan Hansel Oy:lle. Hansel noudattaa julkishallinnon kestävien hankintojen periaatteita hankinnoissaan. Käytännössä pohjoismaisesta pörssisähkösta noin 1/3 on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.  Käyttämänsä lämpöenergian sekä kaukokylmän Senaatti-kiinteistöt pyrkii hankkimaan paikallisilta energiayrityksiltä. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa on muutamia omia lämpökeskuksia.  Vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen kehitystä seurataan aktiivisesti pilottihankkeita toteuttaen.

Energiatehokkuusluokat

Senaatti-kiinteistöt käyttää kulutusseurannassa olevien kohteiden toteutuneisiin kulutuksiin perustuen laadittuja energiatodistuksia kiinteistöjensä energiatehokkuuden arvioinnissa. Energiatodistusten tarkoituksena on kertoa kiinteistön kokonaisenergiankulutus ja auttaa lämmitysenergian, kiinteistösähkön, jäähdytysenergian ja vedenkulutuksen säästömahdollisuuksien tunnistamisessa. Energiatodistusten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008, jolloin energiatodistusten laatiminen aloitettiin. Suurin osa Senaattti-kiinteistöjen luokitelluista rakennuksista kuuluu D- ja E-luokiin.

Senaatti-kiinteistöjen energiatehokkuusluokkien jakauma ja lukumäärät v. 2008 – 2010