GRI G3 -tasoarvio

 

 GRI:n sisältöSisältyyOsioOsioHuomiot
 1. Strategia ja analyysi    
1.1Toimitusjohtajan katsausKylläYleiskatsaus  
1.2Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetKyllä

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus 
      
 2. Organisaation kuvaus    
2.1Organisaation nimiKylläYleiskatsaus  
2.2Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkitKyllä

Yleiskatsaus

Tehokkuus

Yleiskatsaus 
2.3Operatiivinen rakenneKylläOrganisaatio  
2.4Organisaation pääkonttorin sijaintiKylläOrganisaatioYhteystiedot 
2.5Toimintojen maantieteellinen sijaintiKylläOrganisaatio  
2.6Organisaation omistus ja juridinen muotoKylläYleiskatsaus  
2.7Markkinoiden kuvausKylläToimialat  
2.8Organisaation toiminnan laajuusKyllä

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Talouskatsaus 
2.9Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudellaKylläTalouskatsaus  
2.10Raportointikaudella saadut palkinnotKylläKumppanuus  
      
 3. Raportointiperiaatteet    
 Raportin kuvaus    
3.1RaportointiajanjaksoKylläRaportointiperiaatteet  
3.2Edellisen raportin ilmestymisajankohtaKylläRaportointiperiaatteet  
3.3RaportointitiheysKylläRaportointiperiaatteet  
3.4YhteystiedotKylläYhteystiedot  
 Raportin laajuus ja rajaukset    
3.5Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät)KylläRaportointiperiaatteetYleiskatsaus 
3.6Raportin laskentarajat ja kattavuus KylläRaportointiperiaatteet  
3.7Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessaKylläRaportointiperiaatteet  
3.8Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuusKylläRaportointiperiaatteet  
3.9Mittaus- ja laskentaperiaatteetKylläRaportointiperiaatteet  
3.10Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaKyllä  Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.
3.11Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissäKylläRaportointiperiaatteet  
 GRI-sisältövertailu    
3.12GRI-sisältövertailuKylläGRI  
 Varmennus    
3.13Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseenKylläRaportointiperiaatteet  
      
 4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus    
 Hallinto    
4.1Organisaation hallintorakenneKylläYleiskatsausOrganisaatio 
4.2Hallituksen puheenjohtajan asemaKylläOrganisaatio  
4.3Hallituksen jäsenten riippumattomuusKylläOrganisaatio  
4.4Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaanKylläOrganisaatio Yt-neuvottelukunnan ja palkkausjärjestelmän kehittämisryhmän lisäksi Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöllä on edustajansa liikelaitoksen hallituksessa. 
4.5Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen (ml. yhteiskuntavastuu)KylläYleiskatsaus  
4.6Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssäKyllä  Eturistiriitatilanteen välttämiseksi hallituksen jäsenten esteellisyydestä on ohjeistettu hallituksen työjärjestyksessä. 1.1.2011 alkaen hallituksen päätöksentekoon sovelletaan osakeyhtiölakia.
4.7Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueillaKylläOrganisaatio Hallituksen jäsenten pätevyyteen liittyviä vaatimuksia on linjattu mm. valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 7.6.2007.
4.8Missio, arvot ja eettiset periaatteetKylläYleiskatsausYleiskatsaus 
4.9Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallintaKylläToimintamalliYleiskatsaus 
4.10Hallituksen oman toiminnan arviointi   Hallitus tekee vuosttain itsearvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi.
 Ulkopuoliset sitoumukset    
4.11Varovaisuusperiaatteen soveltaminenKyllä

Toimintamalli

Kiinteistövarallisuus

Kiinteistövarallisuus

Kiinteistövarallisuus

 
4.12Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiinKylläIlmastonmuutos  
4.13Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissaKylläYleiskatsausTehokkuus 
 Sidosryhmävuorovaikutus    
4.14Organisaation sidosryhmätKylläSidosryhmäyhteistyö  
4.15Sidosryhmien tunnistaminen ja valintaKylläSidosryhmäyhteistyö  
4.16Sidosryhmävuorovaikutuksen muodotKyllä

Sidosryhmäyhteistyö

Tehokkuus

Yleiskatsaus 
4.17Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmauksetKylläSidosryhmäyhteistyöAsiakastyytyväisyys 
      
 5. Taloudellisen vastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseenKyllä

Strategia

Toimintaympäristö

Yleiskatsaus

Vaikuttamisalueet

 
 Taloudelliset tulokset     
EC1Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminenKylläTalouskatsaus  
EC2Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Kyllä

Ilmastonmuutos

Caset

Ilmastonmuutos 
EC3Eläkesitoumusten kattavuus Kyllä  Eläkekulujen määrä raportoitu tilinpäätöksen liitetiedossa 18. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
EC4Valtiolta saatu taloudellinen tukiKylläTehokkuus  
 Markkinat    
EC5Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaanEi   
EC6Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuusKylläKumppanuus Senaatti-kiinteistöt noudattaa hankinnoissaan julkista hankintalakia, jonka perusteella paikallisuutta ei voida suosia hankinnoissa.
EC7Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuusEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa.
 Välilliset taloudelliset vaikutukset    
EC8Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnatKyllä  Ei tehty GRI:n tarkoittamia investointeja.
EC9Välilliset taloudelliset vaikutuksetKyllä

Yleiskatsaus

Etusivu

Yleiskatsaus 
 6. Ympäristövastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseenKyllä

Yleiskatsaus

Toimintaympäristö

Yleiskatsaus

Vaikuttamisalueet

 
 Materiaalit    
EN1Materiaalien käyttöEi  Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
EN2Kierrätysmateriaalien käyttöEi  Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
 Energia    
EN3Välitön energiankulutusKylläIlmastonmuutos  
EN4Välillinen energiankulutusKylläIlmastonmuutosIlmastonmuutos 
EN5Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästötEi   
EN6Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksiOsittain

Caset

Caset

Caset 
EN7Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessaKylläIlmastonmuutos  
 Vesi    
EN8Vedenotto KylläIlmastonmuutos Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN9Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästiEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN10Veden kierrätys ja uudelleenkäyttöKyllä  Vettä ei nykyisellään kierrätetä.
 Luonnon monimuotoisuus    
EN11Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueetOsittainKiinteistövarallisuus Senaatti-kiinteistöt on tietoinen suojelualueista jotka omistaa. Valtaosa suojelualueista ovat Metsähallituksen omaisuutta minkä vuoksi niitä ei raportoida kokonaisuudessa.
EN12Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueillaKylläKiinteistövarallisuus  
EN13Suojellut tai kunnostetut elinympäristötOsittainIlmastonmuutos  
EN14Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmatKylläKiinteistövarallisuus  
EN15Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissäOsittainKiinteistövarallisuus  
 Päästöt ja jätteet    
EN16Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästötKylläIlmastonmuutos  
EN17Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästötKylläIlmastonmuutos  
EN18Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksiKyllä

Ilmastonmuutos

Caset

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Yleiskatsaus

 
EN19Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästötKylläIlmastonmuutos  
EN20Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittainOsittainIlmastonmuutos Raportoitu Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen ominaispäästöt ilmaan. Kokonaispäästöt eivät kiinteistötoimialalla ole olennaisia.
EN21Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittainEi  Senaatti-kiinteistöjen päästöt vesistöihin eivät ole olennaisia. Jätevesipäästöt vesistöön ohjautuvatkunnallisiin tai kiinteistökohtaisiin jätevedenpuhdistamoihin.
EN22Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaanOsittainIlmastonmuutosIlmastonmuutosRaportoitu jätteiden kokonaismäärä sekä hyötykäyttöaste. Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käsittelymenetelmistä ja -kapasiteetista.
EN23Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruusKyllä  Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.
EN24Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuusEi   
EN25Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutusEi   
 Tuotteet ja palvelut     
EN26Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseksiKyllä

Caset

Caset

Kiinteistövarallisuus

Ilmastonmuutos

Caset

 
EN27Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäinEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt toimii palveluliiketoiminnassa. 
 Määräystenmukaisuus    
EN28Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiotKyllä  Ei rikkomuksia tai sanktioita raportointikaudella.
 Kuljetukset    
EN29Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutuksetOsittainIlmastonmuutos  
 Yleiset    
EN30Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit OsittainKiinteistövarallisuus  
      
 7. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseenKyllä

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

 
 Työntekijät ja työolosuhteet    
 Työvoima    
LA1Työvoiman jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittainKylläHenkilöstö  
LA2Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittainOsittainHenkilöstö Raportointikaudella lähteneistä seitsemästä vakinaisesta työntekijästä kuusi jäi eläkkeelle.
LA3Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöilleKylläHenkilöstö Kaikki Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat edut ovat koko henkilökunnan käytettävissä, lukuun ottamatta autoetua, joka on ainoastaan vakituisilla työntekijöillä.
 Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet    
LA4Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimastaKyllä  Henkilöstöstä 60 prosenttia kuuluu ammattijärjestöihin. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin. 
LA5Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä  Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen YT-lainsäädäntöä.
 Työterveys- ja turvallisuus    
LA6Työsuojelutoimikunnat Osittain  Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista.  Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.
LA7Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmatKylläHenkilöstö Raportoitu tapaturmataajuus, tapaturmien lukumäärä, sairauspoissaoloprosentti ja keskimääräinen sairauspäivät. Ammattitauteja tai kuolemantapauksia ei tapahtunut raportointikaudella.
LA8Työntekijöiden valistus vakavista sairauksistaKylläHenkilöstö  
LA9Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssaEi   
 Koulutus    
LA10Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden jaoteltuna henkilöstöryhmittäinKylläTehokkuus  
LA11Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmatKylläTehokkuus  
LA12Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit KylläTehokkuus  
 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet    
LA13Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuusKylläYleiskatsaus  
LA14Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäinOsittainYleiskatsaus Naisten ja miesten palkkoja käsitellään palkkausjärjestelmän kehittämisryhmässä.Henkilöstön palkkoja on verrattu ammattiryhmittäin ja sukupuolen mukaan eikä palkitsemisessä ole havaittu epäkohtia.
      
 Ihmisoikeudet    
HR1Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnitOsittainKumppanuus Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista.
HR2Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteetOsittainKumppanuus Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista.
HR3Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäOsittainKumppanuus Hankintaohjeseen ja toimintaperiaatteisiin liittyvä koulutus.
HR4Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Syrjintätapauksia ei tullut esiin raportointikaudella.
HR5Toiminnot, joissa yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin on vaarassa ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin. 
HR6Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
HR7Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
HR8Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määräEi   
HR9Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
      
 Yhteiskunta    
 Paikallisyhteisöt    
SO1Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmatKyllä

Yleiskatsaus

Kiinteistövarallisuus

Yleiskatsaus 
 Korruptio    
SO2Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määräKyllä  Erillisiä liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioanalyysejä ei ole tehty. Jatkossa korruptio otetaan riskienhallinnan arviointiin mukaan tarvittaessa.
SO3Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäKyllä  Senaatti-kiinteistöt on kahdella edellisellä raportointikaudella järjestänyt koko henkilöstölle koulutusta mm. teemalla lahja vai lahjus. Hankintaan osallistuvat ihmiset ovat käyneet myös talon ulkopuolisissa koulutuksissa.
SO4Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteetKyllä  Korruptiotapauksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Poliittinen vaikuttaminen    
SO5Organisaation osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseenKylläYleiskatsausYleiskatsaus 
SO6Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoituksetKyllä  Senaatti-kiinteistöt ei anna tukea poliittisille tahoille.
SO7Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimetKyllä  Ei oikeustoimia raportointikaudella.
 Määräystenmukaisuus    
SO8Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiotKyllä  Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
      
 Tuotevastuu    
 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    
PR1Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointiKyllä

Kiinteistövarallisuus

Yleiskatsaus

Tilojen toimivuus

Caset

 
PR2Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetKyllä  Ei rikkomuksia raportointikaudella.
 Tuotteisiin liittyvät merkinnät    
PR3Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevatKylläIlmastonmuutos Kiinteistöjen energiatehokkuusluokat.
PR4Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksetKyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
PR5Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksetKylläAsiakastyytyväisyys  
 Markkinointiviestintä    
PR6Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminenEi  Ei olennainen. Senaatti-kiinteistöjen markkinointi on vähäistä toiminnan luonteen vuoksi valtion liikelaitoksena.
PR7Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
PR8Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valituksetKyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Määräystenmukaisuus    
PR9Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiotKyllä  Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku